Provincie Noord- Brabant

Gedeputeerde Staten willen het Brabantse erfgoed voor de toekomst bewaren en voor het publiek beleefbaar en bereikbaar maken. Voor projecten die hieraan bijdragen kan subsidie worden aangevraagd. Hiervoor komen zowel eigenaren van (archeologische) monumenten, beeldbepalende panden, ruimtelijke en landschappelijke structuren mogelijk in aanmerking. Ook voor regionale geschiedbeoefening zijn er subsidiemogelijkheden. Hieronder treft u het overzicht aan.

 

Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de ‘Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant’ vastgesteld. Deze heeft betrekking op:

a) Restauratie van rijksmonumenten (indieningstermijn van 4 juni 2018 tot en met 31 oktober 2018).

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten op het gebied van:

–       Religieus erfgoed

–       Militair erfgoed

–       Industrieel erfgoed

–       Kastelen en landgoederen

In totaal is er een bedrag beschikbaar van € 3.100.000,-. De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000,- (het minimum subsidiebedrag is € 200.000,-). Indien het aantal subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaat, vindt aan de hand van verdeelcriteria volgens een puntensysteem een rangschikking plaats. Onderstaand de link naar de provinciale website m.b.t. de subsidieregeling en de aanvraagformulieren.  https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr412633_4

 

b) Eco-archeologisch onderzoek (indieningstermijn van 4 juni 2019 tot en met 13 december 2018). Subsidie wordt verstrekt voor:

–       het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek;

–       het conserveren van eco-archeologische waarden.

Het subsidieplafond bedraagt € 85.185,-. Subsidie (maximaal

€ 24.500,-) wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Voor meer info:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureelerfgoedecoarcheologischonderzoeksubsidie

 

c) Instandhouding molens (indieningstermijn van 4 juni 2018 tot en met 13 december 2018).

Subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op de instandhouding van molens, te weten:

–       Rijksmonumentale molens (subsidie maximaal € 10.000,-)

Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,-. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.Voor meer info:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed__instandhouding_molens_subsidie_12443