Provincie Noord- Brabant

Gedeputeerde Staten willen het Brabantse erfgoed voor de toekomst bewaren en voor het publiek beleefbaar en bereikbaar maken. Voor projecten die hieraan bijdragen kan subsidie worden aangevraagd. Hiervoor komen zowel eigenaren van (archeologische) monumenten, beeldbepalende panden, ruimtelijke en landschappelijke structuren mogelijk in aanmerking. Ook voor regionale geschiedbeoefening zijn er subsidiemogelijkheden. Hieronder treft u het overzicht aan.

 

Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 20 juli jl. de ‘Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016’ vastgesteld.Deze heeft betrekking op:

a) Restauratie van rijksmonumenten (indieningstermijn van 6 september 2016 tot en met 27 september 2016).

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten op het gebied van:

–       Religieus erfgoed

–       Militair erfgoed

–       Industrieel erfgoed

–       Kastelen en landgoederen

Voor elke van deze vier monumentcategorieën is € 774.919,- beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000,- (het minimum subsidiebedrag is € 200.000,-). Indien het aantal subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaat, vindt aan de hand van verdeelcriteria volgens een puntensysteem een rangschikking plaats. Onderstaand de link naar de provinciale website m.b.t. de subsidieregeling en de aanvraagformulieren. http://www.brabant.nl/applicaties/producten/restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452.aspx

 

b) Eco-archeologisch onderzoek (indieningstermijn van 26 juli 2016 tot en met 14 december 2016). Subsidie wordt verstrekt voor:

–       het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek;

–       het conserveren van eco-archeologische waarden.

Het subsidieplafond bedraagt € 85.160,-. Subsidie (maximaal

€ 24.500,-) wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Voor meer info: http://www.brabant.nl/applicaties/producten/eco_archeologisch_onderzoek_subsidie_11338.aspx

 

c) Instandhouding molens (indieningstermijn van 26 juli 2016 tot en met 14 december 2016).

Subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op de instandhouding van molens, te weten:

–       Rijksmonumentale molens (subsidie maximaal € 10.000,-)

–       Molens met de status van gemeentelijk monument (subsidie maximaal € 24.500,-)

–       Molens die op de provinciale Cultuurhistorische waardenkaart 2010 als ‘overige bouwkunst’ staan aangeduid (subsidie maximaal € 24.500,-).

Het subsidieplafond bedraagt € 93.000,-. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.Voor meer info: http://www.brabant.nl/applicaties/producten/instandhouding_molens_subsidie_12443.aspx

 

Nieuwe provinciale subsidieregeling “Buurtkerken”

Door de provincie is de “Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant” in het leven geroepen. Onderdeel daarvan is de regeling “Buurtkerken”. Binnen deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op: 1) het vinden van een bestemming voor her te bestemmen kerken; 2) het herbestemmen van kerken. De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  1. Kosten van kleine bouwkundige of interieur aanpassingen t.b.v. het nieuwe gebruik tot een maximum van € 25.000,-.
  2. Kosten voor de inhuur van deskundigen tot een maximum van € 25.000,-.
  3. Kosten voor noodreparaties tot een maximum van € 15.000,-.
  4. Kosten voor extra hoogwaardige, innovatieve en energiezuinige maatregelen tot een maximum van € 10.000,-.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,-. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2016, waarbij verdeling plaatsvindt op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door parochies of kerkelijke gemeenten, buurtorganisaties, cultuurinstellingen, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties. Het project dient wel de instemming van de eigenaar van de kerk te hebben.

 

Gratis ondersteuning

Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van herbestemming van kerkgebouwen biedt het Monumentenhuis aan gratis te bemiddelen met het kerkbestuur om tot goede onderzoeksvragen te komen, alsook willen wij gratis ondersteuning bieden bij het indienen van de subsidieaanvraag. Voor info: h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl

Voor ondersteuning bij het herbestemmingsproces kunt u een beroep doen op het Monumentenhuis Brabant, een van de particpanten in de provinciale werkgroep ‘Vrijkomende kerken’

 

Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor rijksmonumenten

De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar 3,3 miljoen euro in de restauratie van monumenten. Het bedrag wordt verdeeld over:

  • religieus erfgoed: € 1.300.000,-
  • militair erfgoed: € 400.000,-
  • industrieel erfgoed: € 600.000,-
  • kastelen en landgoederen: € 1.000.000,-

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient onder meer een restauratieplan, een sluitende begroting en een omgevingsvergunning aanwezig te zijn. Vanaf 4 juli tot en met 31 oktober 2017 kunnen subsidieverzoeken. Meer informatie over o.a. de subsidievereisten, de subsidiehoogte en verdeelcriteria via http://www.brabant.nl/applicaties/producten/restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452.aspx.

 

Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor onderhoud molens

Door het provinciebestuur is € 93.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud van molens. De molenregeling wordt namens de provincie uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Brabant, en is vanaf 23 juni tot en met 15 december 2017 open. Voor meer info: www.brabant.nl/applicaties/producten/instandhouding_molens_subsidie_12443.aspx

 

Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor eco-archeologisch onderzoek

 Door het provinciebestuur is hiervoor € 85.000,- beschikbaar gesteld. Voor meer informatie: www.brabant.nl/applicaties/producten/eco_archeologisch_onderzoek_subsidie_11338.aspx