Wijziging Besluit ruimtelijke ordening

Als gevolg van het MoMo wijzigt per 1 januari 2012 het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1, lid 2). Bij het vaststellen van bestemmingsplannen moet voortaan rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden. Dat betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in een bestemmingsplangebied en daar conclusies aan moet verbinden die in een bestemmingsplan verankerd dienen te worden.