De inwerkingtreding Erfgoedwet

De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 van kracht wordt, straks het fundament voor de bescherming van rijksmonumenten. Bepaalde onderdelen van de wettelijke bescherming van het cultureel erfgoed verhuizen dan naar de nieuwe Omgevingswet. De vuistregel hierbij is: de ‘duiding’ van erfgoed komt in de Erfgoedwet, de omgang met erfgoed in de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet.

De Erfgoedwet regelt:

 • de aanwijzing van rijksmonumenten
 • subsidies
 • opgravingsbevoegdheid archeologie
 • certificatie archeologische bedrijven
 • archeologische vondsten
 • archeologische depots
 • monumentenregister en het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis)

De Omgevingswet regelt:

 • de vergunningverlening van  (archeologische) rijksmonumenten
 • (aanwijzing) stads en dorpsgezichten
 • monumentenadvisering (monumentencommissie / RCE / provincie)
 • het meewegen van cultureel erfgoed  bij een omgevingsplan
 • gemeentelijke monumenten
 • het stilleggen van werkzaamheden bij archeologische toevalsvondsten.

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven diverse delen van de Monumentenwet 1988 in stand. Een belangrijk aspect dat in de Erfgoedwet nu al is geregeld is de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten. De eigenaar van een rijksmonument heeft de plicht om het zodanig te onderhouden dat de instandhouding gewaarborgd is.

In de bijlage een brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de werking van de Erfgoedwet. Voor meer informatie over de Erfgoedwet: h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

Kijk hier voor meer informatie Erfgoedwet 2016