Erfgoedbeleid wordt herijkt

Het ministerie van OCW)en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden, samen met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld, een herijking van het erfgoedbeleid voor. Dit gebeurt omdat er sprake is van een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed waarop moet worden ingespeeld.

Ontwikkelingen
Op dit moment is sprake van een aantal grote ontwikkelingen binnen en buiten de erfgoedwereld dat aanpassing van het erfgoedbeleid noodzakelijk maakt. Eén van die ontwikkelingen is de energietransitie. Energietransitie zal een flinke impact hebben op de inrichting van ons land en op het landschap, denk bijvoorbeeld aan windmolenparken en zonne-energie. Erfgoed kan hier een positieve rol spelen: als energiemaatregelen op een zorgvuldige manier opgenomen worden in de omgeving, zorgt dat voor meer maatschappelijk draagvlak.
De Omgevingswet die in 2019 van kracht zal worden, zal tot een meer ontwikkelingsgerichte manier van werken leiden en tot verdere integratie van erfgoed met andere sectoren, zoals water, natuur, milieu, en infrastructuur. Alle overheden moeten een omgevingsvisie opstellen waar cultureel erfgoed een verplicht onderdeel van uitmaakt.
Daarnaast is er het gegeven dat burgers een grote betrokkenheid bij erfgoed voelen, het willen beleven en ervaren, en er is steeds minder afstand tussen de erfgoedspecialist en de monumenteigenaar.

Vervolg
Om tot een toekomstbestendig beleid te komen, worden naast de vaste partners uit het erfgoedveld ook andere partijen betrokken uit onder meer de wereld van de duurzaamheid, energie en creatieve industrie. Zo worden in de eerste helft van 2017 rondetafelgesprekken georganiseerd. Ook op andere manieren worden verkregen inzichten en gegevens van het erfgoedveld benut.