‘Erfgoed Telt’

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de erfgoedsector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van het project ‘Erfgoed Telt’ is na te gaan of dit beleid doelmatig en efficiënt is in relatie tot de taakstelling: een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering. De conclusies van de evaluatie van het financiële stelsel zijn onlangs gepubliceerd. Een van de bevindingen is dat de basis van het financiële stelsel goed op orde is. Er is een integraal stelsel gebouwd waarmee belangrijke doelstellingen van de monumentenzorg, zoals het terugdringen van de restauratieachterstand en het in stand houden van monumenten worden behaald.

“Subsidies, leningen en fiscale aftrek voor monumentenzorg bevorderen planmatig onderhoud en bieden voor meerdere jaren continuïteit en zekerheid. Leningen in de vorm van revolverende fondsen zijn daarbij een zeer doelmatige manier van financieren voor het Rijk. De totale investering die met lenen wordt bereikt is veel groter dan alleen de financiële bijdrage van de rijksoverheid”, zo staat opgemerkt in het onderzoeksrapport.

 Lees hier het eindrapport ‘Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor Monumentenzorg’