Tevredenheids- en wensenonderzoek dienstverlening Monumentenhuis Brabant

Enige tijd geleden is het onderzoek afgerond naar de dienstverlening van Stichting Monumentenhuis Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd onder de ambtenarenmonumentenzorg van de Brabantse gemeenten met als doel te vernemen:

a)  in welke mate gemeenten tevreden zijn over de huidige dienstverlening van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het provinciale steunpunt voor monumentenzorg en archeologie;
b) of het huidige dienstenpakket van Stichting Monumentenhuis Brabant aansluit bij de behoeften van de gemeenten i.c. wordt daarmee een relevante bijdrage geleverd aan het gemeentelijke monumentenbeleid;
c) of gemeenten bij de uitvoering van hun monumentenzorgtaak behoefte hebben aan nog andere dienstverlening door Stichting Monumentenhuis Brabant. Zoja, wat zijn dan de wensen?

63% van de gemeenten heeft aan het onderzoek deelgenomen.

Enkele bevindingen:

  • 49% van de gemeenten geeft aan dat er niet voldoende tijd besteed kan worden aan de gemeentelijke monumentenzorgtaak.
  • 74% van de gemeenten zegt te weinig kennis in huis te hebben voor de uitvoering van de gemeentelijke monumentenzorgtaak.
  • Bij capaciteits- of kennisproblemen zegt 46% van de gemeenten bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren, of later uit te voeren (49%).
  • Het dienstverleningspakket van Stichting Monumentenhuis Brabant wordt door ruim 87% als goed ervaren.
  • De verschillende onderdelen van het dienstverleningspakket van het Monumentenhuis Brabant scoren tussen de 7 en 8.

Speerpunten komende tijd
Mede op basis van de onderzoeksresultaten zal het Monumentenhuis Brabant de komende jaren zich vooral richten op:

  • het ondersteunen gemeenten van bij beleidsontwikkeling (o.a. erfgoedvisie, gemeentelijke kerkenvisie);
  • gebiedsgerichte monumentenzorg / het inbedden van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening;
  • herbestemming van monumentaal erfgoed;
  • monumentenzorg en duurzaamheidsmaatregelen;
  • het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet.

Het complete onderzoek kunt u via onderstaande link lezen: http://www.monumentenhuisbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/07/Tevredenheids-en-wensenonderzoek-2019_27-mei-2019-def..pdf