Gemeentelijke kerkenvisies

Het Monumentenhuis Brabant heeft samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in afstemming met het provinciale Platform Vrijkomende Kerkgebouwen, in de periode februari – april 2019 vijf bijeenkomsten gehouden over het waarom, hoe en wat van een kerkenvisie. In totaal hebben niet minder dan 257 personen deze bijeenkomsten bezocht. Uit deze grote opkomst blijkt de grote betrokkenheid van Brabanders met de problematiek van het religieus erfgoed. Behalve vertegenwoordigers van kerkbesturen, waren er ook veel raadsleden en andere politieke bestuurders aanwezig. Verder waren er ook diverse leden van dorpsraden en wijkcomités, erfgoedverenigingen en andere betrokken burgers aanwezig.

Tijdens de bijeenkomsten werd van verschillende kanten gewezen op het belang – zeker in het begin van het traject om te komen tot een gemeentelijke kerkenvisie – om op een vertrouwelijke manier het overleg te voeren met de kerkbesturen. Op de stelling ‘de kerk is van ons allemaal’ werd ingebracht dat dit niet alleen juridisch onjuist is, ook feitelijk is dit niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De gasrekening bijvoorbeeld, wordt echt niet door ‘ons allemaal’ betaald.

Communicatie en dialoog
Met betrekking tot het aspect ‘vertrouwelijkheid’ werd de kanttekening gemaakt dat er op een gegeven moment wel openheid dient te worden verschaft en dat er communicatie plaatsvindt. De toekomst van religieuze gebouwen gaat immers zeer velen aan. Die betrokkenheid wordt vanuit diverse invalshoeken beleefd.

De totstandkoming van een gemeentelijke kerkenvisie is een prima middel om de dialoog verder te voeren, zo werd door de meesten onderschreven. De RCE heeft hiervoor een handreiking samengesteld, getiteld ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie”. Via onderstaande link is deze in te zien: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/bouwstenen-voor-een-kerkenvisie-handreiking-2019

Ondersteuning
Vanwege het maatschappelijke belang van het religieus erfgoed, is dit een belangrijk speerpunt van het Monumentenhuis Brabant. Onze organisatie is betrokken bij het opstellen van meerdere gemeentelijke kerkenvisie in onze provincie, zowel in opdracht van gemeenten als kerkbesturen. Wellicht kunnen wij u ook van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl