Gemeentelijke kerkenvisie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale gemeentelijke kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:
            € 25.000,-voor 1 tot 19 kerken
            € 50.000,-voor 20 t/m 39 kerken
            € 75.000,-voor 40 of meer kerken
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen. De aanvragen lopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvragen die ingediend worden vóór 15 februari ontvangen begin mei bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. Gemeenten die tussen 16 februari en 15 juni een aanvraag indienen ontvangen medio augustus bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag.

Doel kerkenvisie

Het primaire doel van de subsidieregeling voor CW is het behoud van (rijks)monumentale kerkgebouwen. Om dat doel te bereiken is het noodzakelijk om álle kerkgebouwen in samenhang te bezien: van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en niet-monumentaal. De belangen van alle betrokken partijen (eigenaren, gemeenten, burgers en erfgoedorganisaties) worden daarbij onderling gehoord en gewogen. Cruciaal is dat de verschillende betrokken partijen op lokaal niveau de dialoog met elkaar aangaan.

Maatwerk  
Omdat vele kerkgebouwen (nog) in eigendom zijn van kerkbesturen, is een zekere vertrouwelijkheid bij het opstellen van een kerkenvisie een belangrijk aspect. Wel is het uitgangspunt dat de resultaten van de kerkenvisie publiekelijk moeten worden gedeeld.

Een gemeente kan eigen accenten stellen bij het opstellen van een kerkenvisie. Bijvoorbeeld kan een link worden gelegd naar erfgoedtoerisme, of kan de kerkenvisie een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Brochure

De RCE heeft hiervoor een handreiking samengesteld, getiteld ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie”. Via onderstaande link is deze in te zien: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/bouwstenen-voor-een-kerkenvisie-handreiking-2019

Ondersteuning
Vanwege het maatschappelijke belang van het religieus erfgoed, is dit een belangrijk speerpunt van het Monumentenhuis Brabant. Onze organisatie is betrokken bij het opstellen van meerdere gemeentelijke kerkenvisie in onze provincie, zowel in opdracht van gemeenten als kerkbesturen. Wellicht kunnen wij u ook van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl