Uitkering ‘kerkenvisie’ aanvragen vóór 15 juni 2020

Het ministerie van OCW wil de instandhouding van religieus erfgoed bevorderen. Daartoe zijn onder meer gelden beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:

  •             € 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
  •             € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
  •             € 75.000,- voor 40 of meer kerken

Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen. De aanvragen lopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De eerstkomende aanvraagronde loopt tot 15 juni a.s.

Het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie is vormvrij. Een eigen financiële bijdrage van de gemeente is niet nodig. Een gemeente kan bij het opstellen van een kerkenvisie zijn eigen accenten leggen. Bijvoorbeeld kan een link worden gelegd naar het versterken van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, of erfgoedtoerisme. De gemeentelijke kerkenvisie kan ook een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie of Omgevingsplannen.

Belangrijk element bij het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie is het ontwikkelen van een dialoog tussen de kerkeigenaren, de gemeente, dorpsraden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl