Beschermde Stads- en dorpsgezichten

De monumentenwet 1988 omschrijft gezichten als: ‘Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden.’

Historisch karakter

Het gaat hierbij om gebieden met een bijzonder, historisch karakter. Dat karakter kan in de loop van de eeuwen zijn gegroeid, maar het kan ook gaan om ontworpen gebieden.

Bescherming

De bescherming van een gezicht betreft de historische structuren. Dat betekent dat nieuwe gebouwen kunnen worden toegevoegd in een beschermd gezicht. Ook kan het gebruik van een gebouw veranderen, mits dit past in het historisch gegroeide karakter.

Voor verbouwing of voorgenomen sloop is dan ook een vergunning vereist waardoor dit onderdeel wordt geïntegreerd en/of opgenomen in de hoofdstructuur die daardoor onveranderd blijft.

Monumentenwet 1988

Veel gestelde vragen vergunningsverlening bij stads- en dorpsgezichten