Databank Herbestemming

In de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg uit 2009 wordt het bevorderen van herbestemming één van de drie pijlers van het nieuwe monumentenbestel genoemd. De urgentie van het onderwerp heeft er inmiddels toe geleid dat het Rijk de praktijk van herbestemming gaat bevorderen door middel van het Nationaal Programma Herbestemming. Een groot aantal organisaties werkt binnen dit programma aan een Nationale Agenda Herbestemming om herbestemming te stimuleren. Ook de provincie Noord-Brabant onderkent de problematiek en heeft in de “Agenda van Brabant” investeringsvoorstellen gedaan die gericht zijn op de doorontwikkeling van grootschalige cultuurhistorische complexen, waarbij men zich ook richt op industrieel erfgoed.
Ondanks het maatschappelijk belang van het vinden van nieuwe functies voor monumentaal erfgoed, moet worden geconstateerd dat exacte feiten over structurele leegstand noch op nationaal en provinciaal noch op lokaal niveau beschikbaar zijn. Juist om effectief beleid te ontwikkelen om de leegstand van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen tegen te gaan, is het nodig dat bij overheden bekend is welke objecten leeg staan of op termijn leeg komen. Dit vergroot de kans om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Stichting Brabants Industrieel Erfgoed en Monumentenhuis Brabant zijn daarom bezig een Brabantse databank voor de herbestemming van onroerend industrieel erfgoed tot stand te brengen.
Kent u oude industriële complexen, zoals fabrieksgebouwen, seinwachtershuisjes, stationsgebouwen, fabrieksschoorstenen, gemalen of andere cultuurhistorisch waardevolle industriële objecten die leeg staan of worden bedreigd met leegstand? Geef dit dan door aan Stichting BrIE, brabantsindustrieelerfgoed@gmail.com.

Fabriekscomplex De Heus te 's-Hertogenbosch