Doelstelling

Stichting Monumentenhuis Brabant stelt zich ten doel de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant te bevorderen.

Taken

Om deze doelstelling te realiseren kent Stichting Monumentenhuis Brabant drie taken:

  • het verbeteren van de integrale monumentenzorg op gemeentelijk niveau en advisering aan gemeenten;
  • het faciliteren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen de overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties om kennis en expertise van die partijen effectief te integreren in het totale monumentenbeleid;
  • het desgewenst ondersteunen en faciliteren van particuliere organisaties en instellingen, werkzaam op het terrein van de cultuurhistorie.

Samenwerking

Stichting Monumentenhuis Brabant vormt samen met Stichting Behoud Monumenten Brabant,  Monumentenhuis Brabant B.V. en Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant (AMRKB) een kennisketen op het gebied van de monumentenzorg en archeologie in onze provincie. Voornoemde organisaties werken nauw samen en stemmen met elkaar af. In het Monumentenhuis aan de Markt in Geertruidenberg is ook Stichting de Brabantse Boerderij gehuisvest. Vanzelfsprekend wordt met deze organisatie nauw contact onderhouden.

Daarnaast onderhoudt Stichting Monumentenhuis Brabant nauwe banden met haar “grondleggers”: de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als provinciaal steunpunt heeft het Monumentenhuis Brabant verder nauwe contacten met collega-organisaties, samenwerkend in het landelijke steunpuntennetwerk monumentenzorg en archeologie.

In 2017 heeft het Monumentenhuis Brabant het initiatief genomen om te komen tot de Erfgoedalliantie Brabant. Het samenwerkingsverband betrof in eerste instantie Erfgoed Brabant en Monumentenwacht Noord-Brabant, maar is inmiddels uitgebreid naar andere provinciale erfgoedorganisaties. Met Erfgoedlab Brabant en Brabants Heem vindt dit overleg structureel plaats. Met andere organisaties zoals Stichting De Brabantse Boerderij, Brabants Landschap, Molenstichting Noord-Brabant, Streekhuis Het Groene Woud en Zet geschiedt dit bilateraal rond specifieke thema’s.

Monumentenhuis Brabant is verder extern adviseur van de Bond Heemschut en Stichting Historische Stuwen en Sluizen.

Samen met de beide Brabantse bisdommen, PKN, de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Brabantse Gemeenten en de Vereniging Kleine kernen Noord-Brabant werkt het Monumentenhuis Brabant samen in het Provinciale Platform Vrijkomende Kerkgebouwen.

Andere samenwerkingsverbanden, waarin het Monumentenhuis Brabant participeert, zijn ‘Van Gogh Brabant’, de ‘Zuiderwaterlinie’ en ‘Brabants Landelijk Erfgoed’.

Dienst van Algemeen Economisch Belang

De Provincie Noord-Brabant heeft Stichting Monumentenhuis Brabant aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor de jaren 2012 en 2015.