Procedure gemeentelijke monumentenlijst

Wat betreft de procedure voor de aanwijzing van objecten tot gemeentelijk monument zijn de volgende stappen te zetten:
 • Vaststelling beoordelingscriteria voor het maken van een redengevende monumentbeschrijving door het college van B&W.
 • De eigenaren en zakelijk gerechtigden van de potentiële gemeentelijke monumenten worden schriftelijk geïnformeerd over het project en de wijze van uitvoering.
 • Informatie over het project in het gemeentelijk nieuwsblad.
 • Openbare avond voor eigenaren/bewoners van potentiële gemeentelijke monumenten, zakelijk gerechtigden en andere betrokkenen; hier wordt informatie gegeven over de procedure, de voor- en nadelen van plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, de gemeentelijke subsidieregeling e.d.
 • Vervaardigen monumentbeschrijvingen.
 • De eigenaren van de potentiële gemeentelijke monumenten ontvangen de gemaakte monumentbeschrijving met het verzoek om eventuele onvolkomenheden daarin door te geven aan de gemeente.
 • De redengevende monumentbeschrijvingen worden ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie; opmerkingen van de monumentencommissie worden verwerkt in de monumentbeschrijvingen.
 • De monumentencommissie brengt advies uit aan het college van B&W.
 • Het college van B&W stelt de ‘Ontwerplijst gemeentelijke monumenten’ vast.
 • De eigenaren en zakelijk gerechtigden worden geïnformeerd over het voorgenomen besluit.
 • In het blad waarin de gemeentelijke berichten worden opgenomen wordt de ‘Ontwerplijst gemeentelijke monumenten’ gepubliceerd.
 • Eigenaren, zakelijk gerechtigden en belanghebbenden (bijv. heemkundevereniging) worden in de gelegenheid gesteld te worden “gehoord”. Tijdens deze hoorzitting kunnen zij hun mening geven over de voorgenomen plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Van deze hoorzitting ontvangt de eigenaar een beknopt verslag. Dit verslag maakt onderdeel uit van de informatie die aan het college van B&W zal worden verstrekt ten behoeve van de besluitvorming.
 • Afweging van de zienswijzen door het college van B&W.
 • Besluitvorming over de aanwijzing van een object als gemeentelijk monument door het college van B&W.
 • Het college van B&W bericht de eigenaren en alle zakelijk gerechtigden van zijn besluit.
 • In het blad waarin de gemeentelijke berichten worden opgenomen wordt het aanwijzingsbesluit gepubliceerd met daarbij aangegeven de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.
 • Pas nadat de bovenstaande stappen zijn doorlopen kan er op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht officieel bezwaar worden aangetekend bij het college van B&W.
 • Op grond van artikel 8 : 81 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.