Inventarisatie historische sluizen

Hierbij wordt samengewerkt met:

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

Databank ‘Herbestemming’

In de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg wordt het bevorderen van herbestemming één van de drie pijlers van het nieuwe monumentenbestel genoemd. De urgentie van het onderwerp heeft er inmiddels toe geleid dat het Rijk de praktijk van herbestemming gaat bevorderen door middel van het Nationaal Programma Herbestemming. Een groot aantal organisaties werkt binnen dit programma aan een Nationale Agenda Herbestemming om herbestemming te stimuleren. Ook de provincie Noord-Brabant onderkent de problematiek en heeft in de “Agenda van Brabant” investeringsvoorstellen gedaan die gericht zijn op de doorontwikkeling van grootschalige cultuurhistorische complexen (o.a. industrieel erfgoed, kloosters, landgoederen).
 
Ondanks het maatschappelijk belang van het vinden van nieuwe functies voor monumentaal erfgoed, moet worden geconstateerd dat exacte feiten over structurele leegstand noch op nationaal en provinciaal noch op lokaal niveau beschikbaar zijn. Juist om effectief beleid te ontwikkelen teneinde de leegstand van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen tegen te gaan, is het nodig dat bij overheden bekend is welke objecten leeg staan of op termijn leeg komen. Daarmee wordt de kans vergroot om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het Monumentenhuis Brabant is daarom bezig een Brabantse databank voor de herbestemming van onroerend erfgoed tot stand te brengen.
 
Kent u oude fabrieksgebouwen, historische boerderijen, kerken of andere cultuurhistorisch waardevolle objecten die leeg staan? Geef dit dan door aan Hans Gunter, 0162-511833 of h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl