Links

In Nederland en Noord- Brabant zijn er vele organisaties, die zich bezig houden met het cultuurhistorisch erfgoed en boerderijen cq. agrarisch erfgoed in het bijzonder. De organisaties werken van landelijk en provinciaal niveau tot lokaal niveau. Hieronder vindt u de belangrijkste verwijzing naar de website. Onder aan de pagina vindt u een bijlage met verwijzingen naar websites die extra informatie geven over historische zaken en/of monumentenorganisaties.

 

1.      Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. In samenwerking met anderen, is het verantwoordelijk voor de zorg voor het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en onder water. Daar waar monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang in het geding zijn, neemt de dienst het initiatief in behoud, wettelijke bescherming, instandhouding en onderzoek van het erfgoed. Indien er geen sprake is van nationale of internationale waarden kan de dienst bij andere overheden, publiekrechtelijke en private partijen optreden als pleitbezorger voor de verwezenlijking van algemeen geaccepteerde vormen van omgang met het erfgoed. Vanwege de nadruk op het totaal, het cultuurlandschap als één geheel, zijn in 2006 de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, samengevoegd tot één nieuwe rijksdienst. www.cultureelerfgoed.nl

  

2.      Belastingdienst Bureau Monumentenpanden

Bureau Monumentenpanden beoordeelt en informeert eigenaren over de fiscale gevolgen van restauraties en onderhoudswerkzaamheden bij rijksmonumenten. www.belastingdienst.nl

  

3.      Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie is in 2005 opgericht en waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlandse, Europese en mondiale erfgoed. Zij stimuleert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over verbeteringen in het behoud, beheer en een goede omgang met het erfgoed en over internationale regelingen op het gebied van het cultuurbehoud. De Erfgoedinspectie werkt onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Erfgoedinspectie is inhoudelijk onafhankelijk. www.erfgoedinspectie.nl

   

4.      Stichting Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. Het NRF verstrekt laagdrempelige financieringen en biedt financiële en administratieve diensten. Daarnaast geeft het NRF voorlichting, advies en begeleiding bij alle financiële en procesmatige aspecten van restauratie. Daarnaast staat het NRF overheden bij. Voor het ministerie van OC&W betaalt het restauratiefonds de monumentensubsidies uit, verstrekt en beheert de financieringen en beheert tevens het zogeheten Revolving Fund. Voor gemeenten en provincies ontwikkelt het daarnaast subsidie – en financieringssystemen voor monumentenzorg en particuliere woningverbetering en verzorgt het fonds subsidieadministraties. www.restauratiefonds.nl

  

5.      Bond Heemschut

Bescherming van de schoonheid van het historisch-ruimtelijke karakter van Nederland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder, alsmede het organiseren van publieksevenementen om voor dit doel een breder draagvlak te creëren. In iedere provincie is er voor heemschut een provinciale commissie actief. In Noord-Brabant is dit de provinciale commissie Noord-Brabant. www.heemschut.nl

  

6.      Brabants Heem en lokale heemkundeverenigingen

De stichting streeft ernaar om het voorgenomen beleid vraaggericht verder gestalte te geven. Brabants Heem tracht daarbij te fungeren als podium en ontmoetingsplaats ten behoeve van onderling overleg, uitwisseling van informatie, het bundelen van initiatieven, het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, het streven naar kwaliteit en het voor het voetlicht brengen van de heemkunde in al haar facetten. Voor de Stichting Brabants Heem staat haar relatie met de aangesloten heemkundekringen en verenigingen centraal. www.brabantsheem.nl

  

7.      Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg

De Federatie is een samenwerkingsverband van Brabantse monumentenorganisaties. De Federatie streeft er naar de ideeën en krachten van de monumentenorganisaties in Noord-Brabant te bundelen. Als koepelorganisatie wil ze de belangen behartigen van de bij de Federatie aangesloten organisaties, die zich inzetten voor het behoud van het monumentale erfgoed in Noord Brabant en daartoe activiteiten en projecten initiëren. De Federatie wil verder een platform zijn voor de verschillende organisaties en van daar uit – voor de gemeenschappelijke doelen en belangen – deze organisaties vertegenwoordigen en daarvoor het aanspreekpunt zijn voor externe partijen en faciliterend zijn naar de bij haar aangesloten organisaties. Ten slotte streeft de Federatie middels haar platformfunctie ernaar, de synergie tussen de aangesloten organisaties op lokaal en op provinciaal niveau te bevorderen. Voor bedreigde objecten is het Brabants Meldpunt Monumenten opgezet en elk jaar organiseert de Federatie de Brabantse Monumentenprijs. www.federatienoordbrabantsmonumentenoverleg.nl

  

8.      Provincie Noord-Brabant

Planologische monumentenzorg legt een relatie tussen cultuurhistorische elementen waaronder (gebouwde en archeologische) monumenten in het streven naar de verbetering van de ruimtelijke inrichting. De provincie heeft de Cultuurhistorische Waardenkaart uitgebracht. Deze kaartenserie geeft een overzicht in hoofdlijnen van het cultureel erfgoed van de provincie waarbij de belangrijkste archeologische, historisch landschappelijke en historisch stedenbouwkundige structuren, patronen en terreinen per regio op de kaart zijn gezet en gewaardeerd.

 

Doel van de waardenkaarten is een bijdrage leveren aan een zorgvuldige omgang met het cultureel erfgoed en een onderlegger en inspiratiebron vormen voor planvorming en ontwerpen in de toekomst. In de beleidsnota ‘Buitengebied in Ontwikkeling’ is de verruiming van de functies voor cultuurhistorisch waardevolle boerderijen vastgesteld. www.brabant.nl

  

9. Gemeentelijke overheid

De gemeentelijke overheid heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de instandhouding van monumenten en archeologie, vanwege de decentralisering van taken. De gemeente heeft een duidelijke loketfunctie, waar burgers, particuliere eigenaren en belangstellenden terecht kunnen met vragen. De gemeenten zijn dan ook belast met het verstrekken van informatie en het begeleiden van eigenaren bij restauraties en onderhoudswerkzaamheden. Verder voeren gemeenten ook een autonoom ruimtelijk en monumentenbeleid, waarin de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving wordt uitgevoerd.

  

10. Stichting Monumentenhuis Brabant

Stichting Monumentenhuis Brabant is het steunpunt voor monumenten en archeologie in Noord-Brabant en stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van een integraal cultuurhistorisch ruimtelijk kwaliteitsbeheer. Stichting Monumentenhuis Brabant kent drie kerntaken te weten: het verbeteren van de integrale (archeologische) monumentenzorg op gemeentelijk niveau aan gemeenten, het faciliteren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen de overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties om kennis en expertise van die partijen effectief te integreren in het totale integrale monumentenbeleid, het desgewenst ondersteunen en faciliteren van particuliere organisaties en instellingen, werkzaam op het terrein van de cultuurhistorie. www.monumentenhuisbrabant.nl

  

11. Stichting De Brabantse Boerderij

De stichting is een samenvoeging van de Boerderijenstichting Noord-Brabant, Boerderijencommissie Brabants Heem en het Platform behoud de Brabantse boerderij. De stichting wordt gefaciliteerd door Stichting Monumentenhuis Brabant. www.monumentenhuisbrabant.nl

  

12. Boerderijenlijn Brabant

De Boerderijenlijn verstrekt nuttige informatie over de bouw- en cultuurhistorische waarden van boerderijen, bijgebouwen en boerenerven aan eigenaren, geïnteresseerden, architecten en aannemers, ambtenaren van gemeenten en overheden, makelaars en notarissen. www.boerderijen-lijn.nl

  

13. Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant

De Stichting Monumentenwacht is een particuliere instelling, die op provinciale basis is georganiseerd en waarop particulieren zich kunnen abonneren. De doelstelling van de stichting is het verval van cultuurhistorisch belangrijke gebouwen voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. De Monumentenwacht verricht hiertoe periodieke inspecties aan monumenten en voert kleine herstelwerkzaamheden uit. www.monumentenwachtbrabant.nl

  

14. Stichting Monumentenfonds Brabant

Monumenten Fonds Brabant draagt bij aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen, zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en zo mogelijk bijdraagt aan het behoud en de versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld. www.monumentenfondsbrabant.nl

  

15. Stichting Het Brabants Landschap       

Brabants Landschap strijdt voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Brabants Landschap geeft daarom voorlichting over de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen als houtwallen, erfbeplantingen en poelen. De aanleg ervan wordt (deels) gesubsidieerd. Voorts coördineert zij het vrijwillig landschapsbeheer en het vrijwillig weidevogelbeheer. Verder geeft ze boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift uit en organiseert ze excursies. Brabants Landschap beheert als eigenaar circa 16.500 ha grond in Noord-Brabant. www.brabantslandschap.nl

  

16. Staatsbosbeheer              

De missie is het waarborgen van de kwaliteit van de groene leefomgeving van mens, plant en dier. De doelstelling is om de natuur en het landschap toegankelijk en beleefbaar te maken voor alle Nederlanders, en deze verder te ontwikkelen ten dienste van toekomstige generaties. Staatsbosbeheer is een natuurbeheerder ‘met oog en oor voor de samenleving’, door hoogwaardige natuur en landschap te verbinden met andere maatschappelijke functies, zoals gezondheid, educatie, recreatie, cultuurhistorie en klimaatverandering. www.staatsbosbeheer.nl

  

17. Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte en ondersteunt bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij, door zowel het opzetten van projecten als individueel advies. Daarnaast neemt de ZLTO deel in strategische activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector, die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie. Verder stimuleert de ZLTO de samenwerking in ketenverband, maar ook met maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs en met sectoren buiten de land- en tuinbouw. Hoofdonderwerpen zijn o.a. gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. www.zlto.nl

 

18. Innovatieplatform Duurzame Meierij

Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM) werkt aan innovatie ten gunste van duurzaamheid in het platteland van de Meierij. Het IDM werkt in samenspel met o.a. de reconstructie De Meierij aan een sociale economie (leefbaarheid, welzijn, werkgelegenheid) door via integrale projecten denkers en doeners bij elkaar te brengen. www.duurzamemeierij.nl

  

19. Bewoond Bewaard

Belangenorganisatie voor particuliere eigenaren – bewoners van rijksmonumenten die zich richt op behoud op cultuurhistorisch verantwoorde wijze van monumenten en de behartiging van collectieve en individuele belangen van eigenaren – bewoners. www.bewoondbewaard.nl

 

 20. Stichting Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een onafhankelijke, in de provincie Noord-Brabant werkzame organisatie die de belangen behartigt van natuur, milieu en leefomgeving, om zo door middel van duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering tot een vitale fysieke leefomgeving te komen. Als uitgangspunt voor haar werkzaamheden hanteert zij de ecologische duurzaamheid, afgeleid uit de boodschap van het Brundtlandrapport en de Telos-driehoek.
De Brabantse Milieufederatie streeft haar missie na door in een zo vroeg mogelijk stadium deel te nemen aan beleidsprocessen, door het uitvoeren en ondersteunen van projecten die natuur, milieu en landschap in Brabant versterken, door het voeren van juridische procedures en door het organiseren en onderhouden van een uitgebreid communicatieplatform. De Brabantse Milieufederatie is een koepelorganisatie en vertegenwoordiger voor ruim 130 natuur- en milieugroepen in de provincie. Zij werkt veel samen met natuurterreinbeherende organisaties als Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De Brabantse Milieufederatie tracht haar doel te bereiken door: ondersteuning van natuur- en milieugroepen, het beïnvloeden van beleid en de publieke opinie, samenwerking met bedrijven, overheden en belangengroeperingen.
www.brabantsemilieufederatie.nl

  

21. BOEI

De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed, (BOEi), is een particuliere organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen. Deze kernactiviteit is van toepassing op alle soorten gebouwen, met of zonder een beschermde status. BOEi is een niet op winst gerichte organisatie (non-profit) die op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is opgericht. De doelstelling is het bundelen van expertise en (financiële) middelen om daarmee herbestemming van industiële monumenten mogelijk te maken. www.boei.nl

  

22. De Hollandse Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

Het bestuur wordt terzijde gestaan door de Molenadviesraad. Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van landelijke, provinciale en regionale molenorganisaties. De Molenadviesraad adviseert het bestuur over het beleid van de vereniging, hoofdzakelijk op de gebieden van subsidiëring van instandhouding van molens, technische advisering, biotoop, beheerszaken en samenwerking met molenstichtingen en -verenigingen. http://www.molens.nl/

  

23. ErfgoedAcademie

De ErfgoedAcademie is het opleidingsinstituut waar je als erfgoedprofessional actuele kennis en vaardigheden krijgt, die noodzakelijk zijn in het veranderende speelveld van de erfgoedsector. Het programma-aanbod bestaat op dit moment uit praktijkgerichte cursussen (ook in company), netwerkbijeenkomsten en meerdaagse leergang en leerlijnen. U kunt zich aanmelden via de website van de ErfgoedAcademie.  www.erfgoedacademie.nl 

 

24. Monumentenzorg: financiering en verbouwing

Informatie voor (aanstaande) eigenaren van gemeentelijke monumenten die op het punt staan hun monumentale pand te verbouwen of te restaureren. In dit artikel staat o.a. informatie over:

  • Voordelige hypotheken voor onderhoud en/of verbouwing van monumentale woningen; Restauratiefonds-hypotheek, regionale restauratiefonds-hypotheek of cultuurfondshypotheek.
  • Voorwaarden en voorbeelden onderhouds,- en verbouwingskosten als aftrekpost belasting.
  • Mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling ‘Voorfinanciering belastingteruggave’.

https://www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/financiering-onderhoud-en-restauratie

 

U kunt nog vele andere (gespecialiseerde) organisaties aantreffen op de website www.monumenten.pagina.nl