Digitaal Planoverleg

Gezien de bijzondere omstandigheden en de genomen maatregelen rond de Corona-crisis kan het fysieke Planoverleg, tenminste tot en met 1 juni, niet doorgaan. Het is echter wel van belang dat de advisering over bouwplannen van monumenteigenaren door kan gaan. Met name ook om te voorkomen dat vergunningverlening stagneert, waardoor projecten letterlijk en figuurlijk niet in de steigers komen. Dat leidt namelijk tot nog meer economisch verval. Het Monumentenhuis Brabant, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Provincie Noord-Brabant hebben daarom besloten het Planoverleg digitaal voort te zetten.

De indiening van de plannen kan op dezelfde manier blijven gebeuren, namelijk per mail naar m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl. Die zet de stukken door naar RCE en de Provincie, waarna Martijn de Jong hun bevindingen in een verslag verwoordt. Vervolgens krijgt de gemeente het verslag binnen twee weken toegestuurd.

Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2020 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

West-Brabant Oost-Brabant
21 januari
28 januari
11 februari
25 februari
10 maart
24 maart
7 april
21 april
12 mei
26 mei
9 juni
23 juni
7 juli
25 augustus
8 september
22 september
6 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december
22 december
12 januari 2021
26 januari 2021

Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor restauratie rijksmonumenten

Door het provinciebestuur is voor dit jaar  € 4 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie van Brabantse rijksmonumenten.

Wie komen in aanmerking?

Eigenaren van een rijksmonument in de categorie religieus, militair of industrieel erfgoed, alsook  eigenaren van een kasteel of landgoed kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000 en een minimum van € 150.000.

Aanvragen subsidie

Subsidie kan alleen worden aangevraagd in de periode 1 september tot en met 30 september 2020.  Als een aanvraag eerder wordt ingediend, wordt die niet in behandeling genomen.

Subsidieverdeling

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een aantal verdeelcriteria, waaronder:

*   subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen;

*   indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

Voor meer informatie over de subsidievereisten:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed__restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452

Uitkering ‘kerkenvisie’ aanvragen vóór 15 juni 2020

Het ministerie van OCW wil de instandhouding van religieus erfgoed bevorderen. Daartoe zijn onder meer gelden beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:

  •             € 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
  •             € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
  •             € 75.000,- voor 40 of meer kerken

Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen. De aanvragen lopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De eerstkomende aanvraagronde loopt tot 15 juni a.s.

Het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie is vormvrij. Een eigen financiële bijdrage van de gemeente is niet nodig. Een gemeente kan bij het opstellen van een kerkenvisie zijn eigen accenten leggen. Bijvoorbeeld kan een link worden gelegd naar het versterken van leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, of erfgoedtoerisme. De gemeentelijke kerkenvisie kan ook een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie of Omgevingsplannen.

Belangrijk element bij het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie is het ontwikkelen van een dialoog tussen de kerkeigenaren, de gemeente, dorpsraden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

Boerderijenfonds van start

Vele monumentale en cultuurhistorisch waardevolle boerderijen zullen de komende jaren vrijkomen, omdat de agrarische functie vervalt. De instandhouding ervan staat daardoor onder druk. Een gebouw dat geen functie meer heeft, vervalt immers al snel. Vanwege de hoge restauratie- en herstelkosten en de steeds toenemende energierekeningen worden de zorgen voor het behoud van dit erfgoed nog groter. Het Boerderijenfonds is opgericht om particulieren te helpen bij deze opgaven.

Boerderijenfonds

Het doel van het Boerderijenfonds is bewustwording te stimuleren met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed, alsook het hergebruik van agrarisch erfgoed concreet te bevorderen door subsidieverstrekking. Het boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023.

Aanvraag 

Eigenaren van agrarisch erfgoed kunnen een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.

Advisering monumentencommissies

Het is belangrijk dat de advisering over wijzigingsplannen voor monumenten in het kader van het vergunningverleningstraject  gewoon doorgaat. We ontvangen signalen dat in het sommige Brabantse gemeenten die advisering ten gevolge van de Corona-crisis nagenoeg stil is gevallen en dat de gemeentelijke monumentencommissie in deze situatie niet meer bij elkaar komt. Het is echter wel van belang dat de advisering over bouwplannen van monumenteigenaren door kan gaan. Met name ook om te voorkomen dat de vergunningverlening stagneert, waardoor projecten letterlijk en figuurlijk niet in de steigers komen. Dat leidt namelijk tot nog meer economisch verval.

Indien nodig kan het Monumentenhuis Brabant er zorg voor dragen dat de advisering gewoon kan plaatsvinden, namelijk digitaal. Wij schakelen hiervoor Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant en/of Omgevingadvies in.

U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn de Jong: 06-12257020, of m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl