Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2020 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

West-Brabant Oost-Brabant
21 januari
28 januari
11 februari
25 februari
10 maart
24 maart
7 april
21 april
12 mei
26 mei
9 juni
23 juni
7 juli
25 augustus
8 september
22 september
6 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december
22 december
12 januari 2021
26 januari 2021

Boerderijenfonds van strat

Vele monumentale en cultuurhistorisch waardevolle boerderijen zullen de komende jaren vrijkomen, omdat de agrarische functie vervalt. De instandhouding ervan staat daardoor onder druk. Een gebouw dat geen functie meer heeft, vervalt immers al snel. Vanwege de hoge restauratie- en herstelkosten en de steeds toenemende energierekeningen worden de zorgen voor het behoud van dit erfgoed nog groter. Het Boerderijenfonds is opgericht om particulieren te helpen bij deze opgaven.

Boerderijenfonds

Het doel van het Boerderijenfonds is bewustwording te stimuleren met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed, alsook het hergebruik van agrarisch erfgoed concreet te bevorderen door subsidieverstrekking. Het boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023.

Aanvraag 

Eigenaren van agrarisch erfgoed kunnen een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.

Documentaire: ‘Zorg voor Doy’

Doy is een 80-jarige man en ongehuwd. Hij woont in een monumentale boerderij aan de rand van het Brabantse dorp Oirschot. Het is de boerderij waar hij werd geboren en waar hij wil blijven tot aan zijn dood. Maar wat doe je als niet alleen jij, maar ook het huis waar je woont ouderdomsverschijnselen begint te vertonen? Er is een documentaire gemaakt over zijn zoektocht rond het zo goed mogelijk omgaan met zijn monumentale boerderij en het treffen van (zorg)voorzieningen voor zijn oude dag: ‘Zorg voor Doy’.

Problematiek VAB’s

De documentaire levert een inspirerende bijdrage aan de discussie rond de maatschappelijke thema’s: herbestemming van agrarisch erfgoed, (mantel)zorg, nieuwe woonvormen en het behouden van de leefbaarheid op het platteland. De problematiek van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) wordt op een indrukwekkende manier – in samenhang met andere thema’s die voor Doy spelen – aan de orde gesteld. Het gaat dan onder meer om verruiming van gebruiksmogelijkheden van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen, het aanbieden van zorg om bewoning door ouderen mogelijk te maken etc.

Crowdfunding

Om de film af te kunnen maken is er financiële steun nodig voor de laatste fase: de montage, het componeren van de filmmuziek, de distributie en het ontwikkelen van activiteiten om de impact van de film uit te dragen. Monumentenhuis Brabant heeft inhoudelijk nauw samengewerkt met de filmmakers rond de dialoogbijeenkomsten ‘Zorg voor Doy’ en heeft van dichtbij de positieve impact van de documentaire kunnen proeven op de dialoog rondom maatschappelijke opgaven.

Voor meer info over het project en crowdfunding-actie: www.cinecrowd.nl/zorgvoordoy

Advisering monumentencommissies

Het is belangrijk dat de advisering over wijzigingsplannen voor monumenten in het kader van het vergunningverleningstraject  gewoon doorgaat. We ontvangen signalen dat in het sommige Brabantse gemeenten die advisering ten gevolge van de Corona-crisis nagenoeg stil is gevallen en dat de gemeentelijke monumentencommissie in deze situatie niet meer bij elkaar komt. Het is echter wel van belang dat de advisering over bouwplannen van monumenteigenaren door kan gaan. Met name ook om te voorkomen dat de vergunningverlening stagneert, waardoor projecten letterlijk en figuurlijk niet in de steigers komen. Dat leidt namelijk tot nog meer economisch verval.

Indien nodig kan het Monumentenhuis Brabant er zorg voor dragen dat de advisering gewoon kan plaatsvinden, namelijk digitaal. Wij schakelen hiervoor Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant en/of Omgevingadvies in.

U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn de Jong: 06-12257020, of m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl

Digitaal Planoverleg

Gezien de bijzondere omstandigheden en de genomen maatregelen rond de Corona-crisis kan het fysieke Planoverleg, tenminste tot en met 1 juni, niet doorgaan. Het is echter wel van belang dat de advisering over bouwplannen van monumenteigenaren door kan gaan. Met name ook om te voorkomen dat vergunningverlening stagneert, waardoor projecten letterlijk en figuurlijk niet in de steigers komen. Dat leidt namelijk tot nog meer economisch verval. Het Monumentenhuis Brabant, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Provincie Noord-Brabant hebben daarom besloten het Planoverleg digitaal voort te zetten.

De indiening van de plannen kan op dezelfde manier blijven gebeuren, namelijk per mail naar m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl. Die zet de stukken door naar RCE en de Provincie, waarna Martijn de Jong hun bevindingen in een verslag verwoordt. Vervolgens krijgt de gemeente het verslag binnen twee weken toegestuurd.

Gemeentelijke kerkenvisie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale gemeentelijke kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:
            € 25.000,-voor 1 tot 19 kerken
            € 50.000,-voor 20 t/m 39 kerken
            € 75.000,-voor 40 of meer kerken
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen. De aanvragen lopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvragen die ingediend worden vóór 15 februari ontvangen begin mei bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. Gemeenten die tussen 16 februari en 15 juni een aanvraag indienen ontvangen medio augustus bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag.

Doel kerkenvisie

Het primaire doel van de subsidieregeling voor CW is het behoud van (rijks)monumentale kerkgebouwen. Om dat doel te bereiken is het noodzakelijk om álle kerkgebouwen in samenhang te bezien: van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en niet-monumentaal. De belangen van alle betrokken partijen (eigenaren, gemeenten, burgers en erfgoedorganisaties) worden daarbij onderling gehoord en gewogen. Cruciaal is dat de verschillende betrokken partijen op lokaal niveau de dialoog met elkaar aangaan.

Maatwerk  
Omdat vele kerkgebouwen (nog) in eigendom zijn van kerkbesturen, is een zekere vertrouwelijkheid bij het opstellen van een kerkenvisie een belangrijk aspect. Wel is het uitgangspunt dat de resultaten van de kerkenvisie publiekelijk moeten worden gedeeld.

Een gemeente kan eigen accenten stellen bij het opstellen van een kerkenvisie. Bijvoorbeeld kan een link worden gelegd naar erfgoedtoerisme, of kan de kerkenvisie een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Brochure

De RCE heeft hiervoor een handreiking samengesteld, getiteld ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie”. Via onderstaande link is deze in te zien: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/bouwstenen-voor-een-kerkenvisie-handreiking-2019

Ondersteuning
Vanwege het maatschappelijke belang van het religieus erfgoed, is dit een belangrijk speerpunt van het Monumentenhuis Brabant. Onze organisatie is betrokken bij het opstellen van meerdere gemeentelijke kerkenvisie in onze provincie, zowel in opdracht van gemeenten als kerkbesturen. Wellicht kunnen wij u ook van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl