Provinciale voorlichtingsbijeenkomst ‘Kerkenvisies’:

Over het waarom, hoe en wat van kerkenvisies

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale gemeentelijke kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:
            € 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
            € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
            € 75.000,- voor 40 of meer kerken
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Integrale kerkenvisies
Met integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren,erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Een kerkenvisie kan een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Omdat vele kerkgebouwen (nog) in eigendom zijn van kerkbesturen, is een zekere vertrouwelijkheid bij het opstellen van een kerkenvisie een belangrijk aspect.Wel is het uitgangspunt dat de resultaten van de kerkenvisie publiekelijk moeten worden gedeeld.

Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale Steunpunten Monumentenzorg provinciale bijeenkomsten georganiseerd. Voor Noord-Brabant wordt dat gedaan door het Monumentenhuis Brabant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek voor particuliere eigenaren rijksmonumenten

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument.

Nieuwe subsidieregeling
Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor  kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het woonhuis-rijksmonument. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk, of het herstel van hemelwaterafvoer, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. Elk jaar na afloop van de werkzaamheden kan er subsidie worden aangevraagd. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat wordt gebaseerd op de “Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten”. 

De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,die ook de beoordeling en toewijzing doet. Een aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen  1 maart en 30 april,volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt.  Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie voor het eerst worden aangevraagd (over het jaar 2019). Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van meer dan € 70.000,-een inspectierapport overleggen.

Nieuwe financieringsmogelijkheden
Voor de restauratie en onderhoud van het rijksmonument kan vanaf 1 januari 2019 100%van de instandhoudingskosten, ook op basis van de “Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten”,worden gefinancierd via een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds.Daarmee krijgt de monumenteigenaar zekerheid van een financiering voorafgaand aan de uitvoering van de plannen. Het rentepercentage is 1%, 10 jaar vast. 

Percentage onderhoudssubsidie monumenten verhoogd

Behalve de subsidie voor woonhuismonumenten, heeft het financiële tegemoetkomingsstelstel voor eigenaren van rijksmonumenten nog een wijziging ondergaan. Voor rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen kan voortaan meer onderhoudssubsidie worden gekregen. Vanaf 2019 krijgen eigenaren een bijdrage van 60% voor monumentaal onderhoud. Op dit moment is dat 50%.
 
De verhoging naar 60% geldt alleen voor nieuwe aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50% subsidie.

Erfgoed op de Kaart

Op 26 november organiseerde RWB de bijeenkomst ‘Erfgoed op de Kaart’ in theater De Schelleboom, een voormalige pottenbakkerij in het centrum van Oosterhout.

Tijdens deze geslaagde middag droegen sprekers en standhouders het cultuurhistorische en economische belang van erfgoed op enthousiaste wijze uit. Dit alles is vastgelegd in een prachtig filmpje!

U kunt het filmpje bekijken via onderstaande link. https://www.youtube.com/watch?v=9onzr3uBNbY

Voucherregeling onderzoek herbestemming monumenten

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling ontwikkeld voor onderzoek t.b.v. herbestemming van rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor de categorie ‘woonhuizen’ kan geen subsidie worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 5.000,-.

Het onderzoek bestaat uit een van de volgende fases:

  1. het ontwikkelen van een plan van aanpak;
  2. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
  3. het ontwikkelen van een concept;
  4. het opstellen van een businesscase.

Er kan voor 3 fases van het onderzoek subsidie worden aangevraagd. In totaal kan dus voor een herbestemmingsproject € 15.000,- subsidie worden verkregen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2020.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 4 (Vouchers onderzoek herbestemming monumenten) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. In de bijlage treft u de subsidieregeling aan. Wilt u weten of een project binnen de kaders van de Subsidieregeling valt, neem dan contact op met ErgoedLab Brabant via www.erfgoedlabbrabant.nl.