Brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’

Het meewegen van cultuurhistorische belangen is een van de pijlers van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo), het nieuw ingezette rijksbeleid ten aanzien van cultureel erfgoed. Uit een onderzoek van het Monumentenhuis Brabant is gebleken dat nog maar een beperkt aantal kleine en middelgrote Brabantse gemeenten ‘MoMo- proof’ zijn en dat gebiedsgerichte monumentenzorg nog geen gemeengoed is.

Om gemeenten actief op weg te helpen op het terrein van de gebiedsgerichte monumentenzorg heeft het Monumentenhuis de brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’ uitgegeven. In de brochure, die bedoeld is voor ambtenaren die werkzaam zijn op het terrein van monumentenzorg en ruimtelijke ordening, wordt het gemoderniseerde monumentenbeleid toegelicht en worden praktische tips gegeven om het gemeentelijke erfgoedbeleid op dit punt nader inhoud te geven. De nadruk ligt hierbij op de gebiedsgerichte monumentenzorg. Van belang is bijvoorbeeld dat een gemeente een eigen erfgoedambitie bepaalt en vastlegt. Tevens is het van belang dat de aanwezige cultuurhistorische waarden worden geinventariseerd en gewaardeerd. Deze waarden kunnen vervolgens worden geïmplementeerd in bestemmingsplannen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Annelien van Kuilenburg, de schrijfster van de brochure. Via de onderstaande link kunt u de brochure downloaden.

Brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’