Religieus erfgoed

De provincie Noord-Brabant is rijk aan religieus erfgoed. Uit het aantal  verscheidenheid kerken, synagogen, kloosters, kapellen, abdijen, devotiekapellen en andere zichtbare uitingen van het kerkelijk leven blijkt “de band” met dit culturele erfgoed. Cultureel erfgoed wordt omschreven als de “historische dragers van onze nationale identiteit”. Cultureel erfgoed is kostbaar en moet niet alleen behouden worden, maar ook in gebruik een onderdeel van ons dagelijks leven blijven vormen.

De problematiek van het religieuze erfgoed is een belangrijk maatschappelijk item. Door ontkerkelijking en andere factoren komen in veel steden en dorpen in de provincie Noord-Brabant cultuurhistorisch waardevolle kerken en kloosters in de gevarenzone. In toenemende mate komen eigenaren van deze monumentale objecten in de knel op het moment dat hun kerk of klooster gerestaureerd dient te worden. Steeds vaker is afstoten van de kerk of het klooster nog de enige oplossing. De verwachting is dat de komende 10 jaar een kwart van de kerkgebouwen ‘boventallig’ wordt. Uitgaande van het toekomstbeeld van de bisdommen van Den Bosch en Breda en de PKN zouden zo’n 130 kerkgebouwen in Noord- Brabant overcompleet raken. Zowel de kerkgenootschappen als de overheden dienen visie en beleid te ontwikkelen voor de toekomst van het religieus erfgoed.

Voor verdere informatie kunt u kijken op www.reliwiki.nl

 

 

Statement “Toekomst voor kerkgebouwen in Noord-Brabant”

De afgelopen jaren zijn in Noord-Brabant diverse kerkgebouwen buiten gebruik geraakt.  Ook de komende jaren zullen er nog veel kerkgebouwen leegkomen. Telde Noord-Brabant een paar jaar geleden nog meer dan 500 kerkgebouwen, binnen enkele jaren dreigt de helft hiervan zijn oorspronkelijke functie te verliezen. Kerksluitingen hebben niet alleen sociale gevolgen voor de kerkgangers. Vaak gaat het ook om monumentale en beeldbepalende gebouwen die belangrijk zijn voor de identiteit van een stad of dorp en daarmee ook voor het leef- en vestigingsklimaat.

De zorgelijke ontwikkelingen rond kerkgebouwen is voor een negental instellingen en organisaties aanleiding geweest om een statement op te stellen. Daarin verklaren zij actief een bijdrage te willen leveren bij het vinden van maatwerkoplossingen en het herontwikkelen van leegkomende kerkgebouwen. Het statement is op 19 februari 2014 ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Brabantse Gemeenten, Bisdom Breda, Bisdom Den Bosch, Protestantse Kerk Nederland, Vereniging KLeine Kernen Noord-Brabant, Brabantbeeld, Monumentenfederatie Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant.

Wilt u het statement lezen, klik hier.