Restauratie Opleidings Project

Het voortbestaan van onze monumenten wordt bedreigd door een tekort aan voldoende vaklieden. Het specifieke vakmanschap is aan het verdwijnen en de instroom van nieuwe restauratievaklieden stokt. Deze ontwikkeling kan desastreuze gevolgen hebben voor het onderhoud en de restauratie van onze monumenten i.c. het behoud van ons culturele erfgoed. Daarom is het noodzakelijk om meer vaklieden op te leiden die in de restauratie zijn gespecialiseerd. Met dat doel is het Restauratie Opleidingsproject (ROP) opgericht. Hierin werken samen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de steunpunten voor de monumentenzorg, werkgeversorganisatie Bouwend Nederland, Fundeon, 10 provincies (waaronder Noord-Brabant) en de provinciale VNG-afdelingen.

Gekozen is voor een ROP-structuur per landsdeel. Voor Noord-Brabant en Limburg kreeg dit uitwerking in de oprichting van het ROP-zuid. De coördinatie van het ROP-zuid wordt uitgevoerd door Stichting Monumentenhuis Brabant. De doelstellingen van het ROP zijn:

  • het bevorderen van een constant aanbod van restauratieprojecten als voorwaarde voor het beroepspraktijkvorming van de leerlingen. Op deze wijze wordt de instroom gestimuleerd;
  • het opleiden van leerlingen in de restauratie door vakgericht onderwijs op het ROC gedurende 1 dag in de week en 4 dagen in de week beroepspraktijkvorming op restauratieprojecten;
  • het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan het daadwerkelijk bezetten van deze praktijkplaatsen door gemotiveerde leerlingen.

De werkwijze en de aanpak van het ROP zijn succesvol gebleken en leveren een structurele bijdrage aan de continuïteit van het vakmanschap. Zeker ook door ROP-zuid zijn aansprekende resultaten behaald. Voor meer info over het ROP klik op ROP-Nederland.

De Coördinatoren van ROP-zuid zijn; Harrie Maas en Sandra van Trijffel. Voor verdere informatie neemt u contact op met Sandra van Trijffel, telefoonnummer 0162-511833.

 

Bouwbedrijf Heijmans ondertekent Revivak-overeenkomst

Op 23 oktober jl. heeft bouwbedrijf Heijmans als eerste restauratiebedrijf een Revivak-convenant ondertekend. Daarin verklaart Heijmans Restauratie zich in te spannen voor de realisatie van stage- en opleidingsplaatsen bij restauratie- en herbestemmingsprojecten, het opleiden van leermeesters en een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht op het gebied van vakmanschap en ambachtelijk werk.

Aanleiding van dit convenant is de minimale instroom en doorstroming van restauratieleerlingen in Nederland. Om de oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratiesector te stoppen is een structurele aanpak nodig, gericht op alle relevante en belanghebbende sectoren en partijen waaronder restauratiebedrijven, architecten, opleidingsbedrijven, monumenteneigenaren en overheden.

 

Interreg-project Revivak

Om leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor de restauratiesector is het Interreg-project Revivak (Revival Vakmanschap) opgezet. Onder meer wordt een ‘Lerend Netwerk’ ontwikkeld. In dat kader worden convenanten gesloten met bedrijven en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van vakmanschapsopleidingen en de instroom van restauratieleerlingen. Heijmans is hier een voorbeeld van en is gecertificeerd om specifieke restauratiewerken uit te mogen voeren. In het project wordt nauw samengewerkt met Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-Nederland (ROP-Zuid).

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Piet Drop, projectmanager Heijmans Restauratie, pdrop@heijmans.nl

 

Ondertekening Revivak-overeenkomst 23 oktober 2017. Van links naar rechts: Jeroen de Bekker (directeur Heijmans Woningbouw), Sandra van Trijffel (coördinator ROP-Zuid), Harrie Maas (projectverantwoordelijke Revivak).