Rijkssubsidie voor het opstellen van gemeentelijke kerkenvisie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale gemeentelijke kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:
            € 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
            € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
            € 75.000,- voor 40 of meer kerken
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Integrale kerkenvisies
Met integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren,erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Een kerkenvisie kan een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Omdat vele kerkgebouwen (nog) in eigendom zijn van kerkbesturen, is een zekere vertrouwelijkheid bij het opstellen van een kerkenvisie een belangrijk aspect.Wel is het uitgangspunt dat de resultaten van de kerkenvisie publiekelijk moeten worden gedeeld.

Voor vragen over het opstellen van gemeentelijke kerkenvisies kunt u terecht bij h.maas@monumentenhuisbrabant.nl