Vergunningen

Op 1 oktober is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. De wet bundelt ruim 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels in de omgevingsvergunning. Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in de leefomgeving, zoals wonen, monumenten, ruimte en milieu.

De Wabo kent twee verschillende procedures:

 • de reguliere voorbereidingsprocedure
 • de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Doelstellingen Wabo

Centraal staat de gedachte: een betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven. Dit doel wordt nagestreefd door ruim 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen te integreren in één omgevingsvergunning. Aldus hebben de aanvragen maar te maken met:

 • één omgevingsvergunning,
 • één loket (Omgevingsloket online)
 • één bevoegd gezag
 • één uniforme (en in het algemeen ook kortere) procedure
 • één besluit
 • één procedure van rechtsbescherming.

Vergunningvrij bouwen aan (rijks)monumenten 

Vanaf 1 januari 2012 is het in beperkte mate mogelijk om vergunningvrij in, aan, op, of bij een monument te bouwen. De verruiming van vergunningvrije activiteiten is geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geldt voor zowel rijksmonumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten als ook voor gemeentelijke monumenten. Over deze laatste categorie monumenten is tot nu toe amper gerept, maar artikel 4a van het Bor geeft aan dat de wetswijziging ook op gemeentelijke monumenten van toepassing is.

Vermindering regeldruk

Met de wetswijziging wordt tegemoetgekomen aan de wens van eigenaren en gemeenten tot vermindering van regeldruk. Bij beschermde monumenten zijn er diverse ingrepen waar een vergunningprocedure geen meerwaarde voor het beschermde monument oplevert, maar wel hinderlijk is voor eigenaren. In het (nieuwe) Bor zijn twee categorieën ingrepen gespecificeerd waarbij voor beschermde monumenten geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van het monument meer nodig is. Het betreft hier ten eerste gewoon onderhoud waarbij de detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn schilderwerk in dezelfde kleur, het plaatselijk herstellen van kozijnen en het vervangen van de hemelwaterafvoer in hetzelfde materiaal. Dit sluit aan bij de uitvoeringspraktijk die al bestond in een aantal gemeenten. Ten tweede is voor beschermde monumenten geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van het monument meer nodig als de activiteit uitsluitend leidt tot inpandige veranderingen en betrekking heeft op een onderdeel dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

Vergunningvrij in beschermde stads- en dorpsgezichten

Het vergunningvrij bouwen beperkt zich hier tot de volgende situaties:

 • Een verandering van een achtergevel of achterdakvlak, mits die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;
 • Een bouwwerk op het erf aan de achterkant van een hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar gebied is gekeerd;
 • Een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn van openbaar toegankelijk gebied.