Wabo reguliere procedure

Met de reguliere procedure krijgt de aanvrager binnen 8 weken een beslissing, met een maximale verlenging van 6 weken. Bij termijnoverschrijding volgt vergunningverlening van rechtswege. De reguliere procedure betreft vergunningaanvragen voor gemeentelijke en provinciale monumenten en voor sloop binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. In deze gevallen treedt de vergunning pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (6 weken na bekendmaking).

In de Wabo nemen gemeentelijke monumenten als zodanig geen bijzondere positie in. Deze zijn in de reguliere procedure ondergebracht (adviestermijn van 8 weken met een maximale verlenging van 6 weken). In de reguliere procedure is het niet toegestaan een vergunning onder voorwaarden te verlenen (bijv. het verlangen van bouwhistorisch onderzoek of speciaal materiaalgebruik). Dit is slechts mogelijk als de gemeentelijke monumenten- of erfgoedverordening een artikel bevat waarin aangegeven wordt dat het college van B&W aan de vergunning voorwaarden kan stellen ten aanzien van materiaalgebruik en uitvoering.

Om het monumentenbelang te kunnen beschermen dient er voorts een weigeringsgrond in de monumenten- of erfgoedverordening te zijn opgenomen. In het model van Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is daartoe geformuleerd: ‘De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij die beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument”.