Wabo uitgebreide procedure

Voor rijksmonumenten geldt de uitgebreide procedure. Het bevoegd gezag neemt een besluit binnen 26 weken. Een verlenging met maximaal 6 weken is mogelijk bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen. Bij overschrijding van de termijn volgt geen vergunningverlening van rechtswege.

Bij de uitgebreide procedure treedt de vergunning in werking een dag na de afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken na bekendmaking van het besluit). Beroep schort de werking van de vergunning niet op. Opschorting kan alleen via de voorlopige voorziening. Naar verwachting zal per 1 juli 2011 de reguliere procedure (8 weken met maximaal 6 weken verlenging) ook gaan gelden voor een aantal lichtere ingrepen aan rijksmonumenten waarover de minister van OCW ook nu al niet adviseert.