Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Voor veranderingen aan een monument is per 1 oktober 2010 in de meeste gevallen de omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning geldt voor een:
  • rijks-, provinciaal of gemeentelijk gebouwd monument;
  • provinciaal of gemeentelijk archeologisch monument;
  • beschermd stads- of dorpsgezicht.
Alleen voor rijksbeschermde archeologische monumenten blijft de monumentenvergunning gelden zoals geregeld in de Monumentenwet 1988.
 
De Wabo bundelt ruim 25 bestaande vergunning- en toestemmingsstelsels in de omgevingsvergunning. Al die stelsels hebben te maken met ingrepen in de leefomgeving, zoals wonen, monumenten, ruimte en milieu. Idee achter de Wabo is een betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven. Dit doel wordt nagestreefd door ruim 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen te integreren in één omgevingsvergunning. Zo heeft men nog slechts: één omgevingsvergunning, één loket (Omgevingsloket online), één bevoegd gezag, één uniforme (en in het algemeen ook kortere) procedure, één besluit, één procedure van rechtsbescherming.
 
De Wabo kent twee verschillende procedures:
  • de reguliere voorbereidingsprocedure;
  • de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Klik hier voor meer informatie