Monumentenhuis Brabant BV

Bij de oprichting van het Monumentenhuis hebben de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de provincie bepaald dat het steunpunt slechts in beperkte mate gesubsidieerd zou worden en dat het Monumentenhuis goeddeels zelf de broek zou moeten ophouden. Daartoe zou het steunpunt betaalde dienstverlening voor gemeenten moeten gaan ontwikkelen. Dat heeft vorm gekregen in de oprichting van Monumentenhuis Brabant B.V. Enige aandeelhouder hiervan is Stichting Behoud Monumenten Brabant. Dit is een ideële stichting die zich ten doel stelt de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant te bevorderen.

Onze dienst en producten

Restauratie en instandhouding

 • Opname en beoordeling bouwkundige staat

 • Opstellen gebrekenplan

 • Opstellen restauratiebestek

 • Vervaardigen meer jaren onderhoudsplan

 • Begeleiden vergunningentraject

 • Berekenen subsidiabele kosten

 • Opstellen gespecificeerde kostenramingen en meerjarenbegroting

 • Begeleiden subsidieaanvragen (o.a. Brim)

 • Verzorgen aanbesteding

 • Begeleiding en directievoering restauratiewerkzaamheden

 • Toezicht en handhaving na vergunningverlening

 

Van een bouwkundige opname van een boerderij… tot het verzorgen van de complete restauratie van een monumentaal complex kunt u bij het Monumentenhuis terecht. Wist u dat het Monumentenhuis alle voorkomende werkzaamheden voor onder andere de restauratie van het Begijnhof in Breda, de Lambertustoren in Vught en kasteelruïne Seldensate in Middelrode heeft uitgevoerd? En we zijn steeds binnen de begroting gebleven!

De volledige brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’ kunt u hier downloaden. ​

 

De Omgevingswet vraagt veel van gemeenten. De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Cultureel erfgoed is een van de belangen binnen de Omgevingswet, die staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen.

De regelgeving over het behoud en beheer van cultureel erfgoed is sinds 2016 ondergebracht in de Erfgoedwet. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.

 

Om cultureel erfgoed te kunnen meewegen en mee te nemen dient de gemeente kennis te hebben van de cultuurhistorische kernkwaliteiten. Het Monumentenhuis kan op verschillende niveaus hier een bijdrage aan leveren. Een daarvan is het vervaardigen van cultuurhistorische gebiedsbeschrijving.

Monumentenhuis Brabant B.V. heeft een heel breed dienstverleningspakket. De uitvoering geschiedt door professionals met een ruime ervaring. Wij zijn onafhankelijk, deskundig en werken klantgericht. Behalve gemeenten, kunnen particulieren, stichtingsbesturen, monumentenbeheerders en andere belanghebbenden bij het Monumentenhuis Brabant B.V. terecht.

 

Waardestellend onderzoek

 • Quick scan monumentwaarden

 • Redengevende omschrijvingen

 • Inventarisatie Wederopbouwperiode

 • Bouwhistorisch onderzoek

 

Het Monumentenhuis Brabant heeft een zeer ruime ervaring op dit gebied. Voor meer dan 40 Brabantse gemeenten zijn redengevende omschrijvingen gemaakt ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst. Het Monumentenhuis Brabant heeft vier eigen waardenstellers monumentenzorg in dienst. De monumentbeschrijvingen worden gemaakt volgens de opzet en de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Bouwhistorisch onderzoek is een ander werkterrein waarin het Monumentenhuis Brabant is gespecialiseerd. De onderzoeken worden uitgevoerd volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek, tot stand gekomen met medewerking van o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksgebouwendienst en de Stichting Bouwhistorie Nederland. 

 

Bekijk hier ons infoblad over waardestellend onderzoek.

 

Advies en beleid

 • Erfgoed en de Omgevingswet / Omgevingsvisie / Omgevingsplannen

 • gemeentelijke monumenten- en erfgoednota

 • gemeentelijke kerkenvisie

 • Ontwikkelen erfgoedtoerisme

 • gemeentelijke erfgoedverordening

 • Ontwikkelen subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten

 

Monumentenhuis Brabant is op diverse manieren betrokken bij gemeentelijk erfgoedbeleid. Voor veel gemeenten hebben wij erfgoednota’s opgesteld. Momenteel stellen wij voor verschillende Brabantse gemeenten een kerkenvisie op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbestemming en duurzaamheid

 • Quick scan haalbaarheidsonderzoek herbestemming

 • Herbestemmingsonderzoek monumentale gebouwen en complexen

 • Opstellen lokale herbestemmingsagenda

 • Opstellen lokaal beleid duurzame monumentenzorg

 • Onderzoek mogelijkheden klimaatadaptatie op historische landgoederen en buitenplaatsen

 • Bemiddeling en advies

 • Projectmanagement

 

Herbestemming van monumentaal erfgoed is een belangrijke pijler van het monumentenbeleid van rijk en provincie. In dat verband zijn door Monumentenhuis Brabant diverse producten ontwikkeld. Hier vindt u ons infoblad voor herbestemming.

 

We werken hier in teamverband samen met ervaren architecten, financieel deskundigen en andere specialisten die nodig zijn om tot een duurzame herbestemming te komen, zodat monumenten weer toekomstbestendig zijn. We hebben ervaring opgebouwd met alle monumentcategorieën.

Momenteel is het Monumentenhuis bezig met haalbaarheidsonderzoek voor 9 rijksmonumentale kerken en 2 rijksmonumentale kapellen in eigendom van H. Johannes de Doperparochie.

 

Het treffen van duurzaamheidsmaatregelen is een ander onderwerp, dat terecht veel aandacht krijgt. Veel monumenteigenaren willen hun pand verduurzamen en zo een steentje bij te dragen aan een energiezuinigere leefomgeving. Maar ook voor gemeenten is dit een maatschappelijke opgave.  Monumentenhuis Brabant is gemeenten hierbij graag van dienst.

 

Download hier onze brochure ‘Kansen voor duurzame monumentenzorg’

 

Archeologie

 • Beoordeling archeologische rapporten

 • Advisering archeologisch onderzoek

 • Archeologische beleidsontwikkeling

 

Gemeenten kunnen gebruik maken van de archeoloog van het Monumentenhuis Brabant om bijv. archeologische rapporten te beoordelen. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn kernwaarden die op ons werk van toepassing zijn.

 

Omgevingskwaliteit

 • Cultureel erfgoed als bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplannen

 • Cultuurhistorische gebiedsanalyse en cultuurhistorische verkenningen

 • cultuurhistorische gebiedspaspoorten

 • Ruimtelijke- en cultuurhistorische onderbouwing ten behoeve van planontwikkeling

 • erfgoedkaarten

 • Beoordelen cultuurhistorische waarden

 • Advisering betr. het toestaan van nieuwe ontwikkelingen in een beschermd stads- of dorpsgezicht en historische buitenplaatsen

 • Advisering betr. de gemeentelijke Omgevingscommissie

 

Het meewegen van cultuurhistorische belangen is een van de pijlers van het nieuwe ruimtelijk beleid, dat in de Omgevingswet (ingaande 1 januari 2022) een nadere uitwerking krijgt. Al jaren is het Monumentenhuis op dit terrein actief en is veel ervaring opgebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detachering monumentambtenaren

 • Uitvoering reguliere monumententaken

 • Beleidsmatige werkzaamheden (o.a. opstellen erfgoednota)

 • Uitvoering projecten

 

Medewerkers van het Monumentenhuis Brabant zijn inmiddels bij ruim 20 Brabantse gemeenten op detacheringsbasis werkzaam geweest. Soms was dat om een zieke ambtenaar te vervangen, tijdelijke drukte op te vangen, of om een project uit te voeren. Door het brede kennisniveau van de medewerkers van het Monumentenhuis Brabant zijn ze in een mum van tijd inzetbaar en leveren ze een kwalitatieve bijdrage aan de gemeentelijke monumentenzorg.

Stichting Monumentenhuis Brabant

Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg
Tel.: 0162 - 511833

E-mail: info@monumentenhuisbrabant.nl

 • LinkedIn
 • Instagram

Stichting Monumentenhuis Brabant © 2020