top of page

Monumentenhuis Brabant BV

Bij de oprichting van het Monumentenhuis hebben de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu geheten RCE) en de provincie bepaald dat het steunpunt slechts in beperkte mate gesubsidieerd zou worden en dat het Monumentenhuis vooral zelf de broek zou moeten ophouden. Daartoe zou het steunpunt betaalde dienstverlening voor gemeenten moeten gaan ontwikkelen. Dat heeft vorm gekregen in de oprichting van Monumentenhuis Brabant B.V. Enige aandeelhouder hiervan is Stichting Behoud Monumenten Brabant. Dit is een ideële stichting die zich ten doel stelt de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant te bevorderen.

Onze dienst en producten

Kerkenvisie%20Oss_edited.jpg
Bijlage 8 Cultuur-en-ruimte-LR_Page_01.j

Monumentenhuis Brabant B.V. heeft een veelzijdig dienstverleningspakket. De uitvoering geschiedt door professionals met een ruime ervaring. Wij zijn onafhankelijk, deskundig en werken klantgericht. Behalve gemeenten, kunnen particulieren, stichtingsbesturen, monumentenbeheerders en andere belanghebbenden bij het Monumentenhuis Brabant B.V. terecht. De diensten van Monumentenhuis Brabant BV omvatten onder meer:

 

A. Waardestellend onderzoek

 • quick-scan monumentwaarden;

 • redengevende omschrijvingen;

 • inventarisatie Wederopbouwperiode;

 • bouwhistorisch onderzoek.

 

Het Monumentenhuis Brabant heeft een zeer ruime ervaring op dit gebied. Voor meer dan 40 Brabantse gemeenten zijn redengevende omschrijvingen gemaakt ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst. Het Monumentenhuis Brabant heeft meerdere eigen waardenstellers monumentenzorg in dienst. De monumentbeschrijvingen worden gemaakt volgens de opzet en de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Bekijk hier ons infoblad over waardestellend onderzoek.

 

B. Advies en beleid

 • erfgoed en de Omgevingswet / Omgevingsvisie / Omgevingsplannen;

 • gemeentelijke monumenten- en erfgoednota;

 • gemeentelijke kerkenvisie;

 • ontwikkelen erfgoedtoerisme;

 • gemeentelijke erfgoedverordening;

 • ontwikkelen subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten.

 

Monumentenhuis Brabant is op diverse manieren betrokken bij gemeentelijk
erfgoedbeleid. Voor veel gemeenten hebben wij erfgoednota’s opgesteld.
Momenteel stellen wij voor verschillende Brabantse gemeenten een kerkenvisie op.

 

C. Restauratie en instandhouding

 • opname en beoordeling bouwkundige staat;

 • opstellen gebrekenplan en restauratiebestek;

 • vervaardigen meerjaren onderhoudsplan en kostenbegroting;

 • begeleiden vergunningentraject;

 • berekenen subsidiabele kosten en begeleiden subsidieaanvragen (o.a. Brim);

 • verzorgen aanbesteding en begeleiding restauratiewerkzaamheden;

 • toezicht en handhaving na vergunningverlening.

 

Van een bouwkundige opname van een boerderij… tot het verzorgen van de complete restauratie van een monumentaal complex kunt u bij het Monumentenhuis terecht. Wist u dat het Monumentenhuis alle voorkomende werkzaamheden voor onder andere de restauratie van het Begijnhof in Breda, de Lambertustoren in Vught en kasteelruïne Seldensate in Middelrode heeft uitgevoerd? En we zijn steeds binnen de begroting gebleven!

 

D. Herbestemming en duurzaamheid

 • quick-scan haalbaarheidsonderzoek herbestemming;

 • herbestemmingsonderzoek monumentale gebouwen en complexen;

 • opstellen lokale herbestemmingsagenda;

 • opstellen lokaal beleid duurzame monumentenzorg;

 • bemiddeling en advies;

 • projectmanagement.

 

Herbestemming van monumentaal erfgoed is een belangrijke pijler van het monumentenbeleid van rijk en provincie. In dat verband zijn door Monumentenhuis Brabant diverse producten ontwikkeld. Hier vindt u ons infoblad over herbestemming.

We werken hier in teamverband samen met ervaren architecten, financieel deskundigen en andere specialisten die nodig zijn om tot een duurzame herbestemming te komen, zodat monumenten weer toekomstbestendig zijn. We hebben ervaring opgebouwd met alle monumentcategorieën. Momenteel is het Monumentenhuis bezig met haalbaarheidsonderzoek voor negen rijksmonumentale kerken en twee rijksmonumentale kapellen in eigendom van H. Johannes de Doperparochie.

 

Het treffen van duurzaamheidsmaatregelen is een ander onderwerp, dat terecht veel aandacht krijgt. Veel monumenteigenaren willen hun pand verduurzamen om zo een steentje bij te dragen aan een energiezuinigere leefomgeving. Ook voor gemeenten is dit een maatschappelijke opgave. Monumentenhuis Brabant is gemeenten hierbij graag van dienst.

 

Download hier onze brochure ‘Kansen voor duurzame monumentenzorg’

 

E. Archeologie

 • beoordeling archeologische rapporten;

 • advisering archeologisch onderzoek;

 • archeologische beleidsontwikkeling.

 

Gemeenten kunnen gebruik maken van de archeoloog van het Monumentenhuis Brabant om bijv. archeologische rapporten te beoordelen. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn kernwaarden die op ons werk van toepassing zijn.

 

F. Omgevingskwaliteit

Cultureel erfgoed is een belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Om die kwaliteit goed in beeld te brengen, kan het Monumentenhuis onder meer de volgende diensten aanbieden:

 • cultuurhistorische gebiedsanalyse en cultuurhistorische verkenningen;

 • het opstellen van cultuurhistorische gebiedspaspoorten;

 • ruimtelijke- en cultuurhistorische onderbouwing ten behoeve van planontwikkeling;

 • erfgoedkaarten;

 • advisering betr. de instelling van gemeentelijke Omgevingscommissie.

 

De Omgevingswet vraagt veel van gemeenten. De Omgevingswet bundelt wetten en

regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Cultureel erfgoed is een van de belangen binnen de Omgevingswet, die staat voor

een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. 

‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De wet beoogt

een samenhangende benadering van diverse belangen.

De regelgeving over het behoud en beheer van cultureel erfgoed is sinds 2016

ondergebracht in de Erfgoedwet. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt

de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.

 

Om cultureel erfgoed te kunnen meewegen en mee te nemen dient de gemeente kennis

te hebben van de cultuurhistorische kernkwaliteiten. Het Monumentenhuis kan op

verschillende niveaus hier een bijdrage aan leveren. Een daarvan is het vervaardigen

van cultuurhistorische gebiedsbeschrijving.


G. Detachering monumentambtenaren 

 • uitvoering reguliere monumententaken;

 • beleidsmatige werkzaamheden (o.a. opstellen erfgoednota);

 • uitvoering projecten.

Medewerkers van het Monumentenhuis Brabant zijn inmiddels bij ruim 20 Brabantse gemeenten op detacheringsbasis werkzaam geweest. Soms was dat om een zieke ambtenaar te vervangen, tijdelijke drukte op te vangen, of om een project uit te voeren. Door het brede kennisniveau van de medewerkers van het Monumentenhuis Brabant zijn ze in een mum van tijd inzetbaar en leveren ze een kwalitatieve bijdrage aan de gemeentelijke monumentenzorg.

De volledige brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’ kunt u hier downloaden.

bottom of page