Stichting Monumentenhuis Brabant

Stichting Monumentenhuis Brabant is het provinciale steunpunt. Het centrale doel is om gemeenten te ondersteunen en te professionaliseren teneinde de kwaliteit van de monumentenzorg te verbeteren.

Basistaken

In overeenstemming met de landelijke afspraken voert Stichting Monumentenhuis Brabant de volgende basistaken uit:

 1. het bieden van een aanspreekpunt en helpdesk voor gemeenten;

 2. het bieden van een platform en een afstemmingsoverleg tussen overheden (rijk – provincie – gemeenten) om de kwaliteit van de integrale monumentenzorg te verbeteren;

 3. deskundigheidsbevordering van gemeenten op het gebied van de monumentenzorg en archeologie in relatie tot de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

 

Verder heeft de provincie Noord-Brabant het steunpunt verzocht om gemeenten te activeren op onder meer het gebied van gebiedsgerichte monumentenzorg, de implementatie van de Omgevingswet en herbestemming van erfgoed.

Activiteiten

Om hier invulling aan te geven worden door Stichting Monumentenhuis Brabant in 2020 de volgende concrete activiteiten ondernomen:

 • een gratis helpdesk voor gemeenten

 • gratis spreekuur voor gemeenten / consult op locatie

 • organisatie van het Planoverleg

 • het informeren van gemeenten over actualiteiten binnen de monumentenzorg d.m.v. nieuwsbrieven en digitale specials

 • het verzorgen van cursussen en informatiebijeenkomsten voor gemeenteambtenaren

 • het stimuleren van gemeenten m.b.t. het opstellen van een omgevingsvisie, culturele planologie e.d.

 • het geven van voorlichting aan gemeenten m.b.t. de kansen van erfgoedtoerisme

 • het informeren van gemeenten over herbestemming, waaronder aandachtspunten voor aanpak en subsidiemogelijkheden

 • het informeren van gemeenten over de mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen te nemen voor monumenten  

 • het stimuleren van gemeentelijke kerkenvisies

 • deelname aan provinciaal Platform Vrijkomende Kerkgebouwen.

 

Deze activiteiten zijn gratis voor de Brabantse gemeenten. Stichting Monumentenhuis Brabant ontvangt hiervoor een subsidie van de provincie.

Het werkplan van Stichting Monumentenhuis Brabant kunt u hier downloaden.

Maatschappelijk effect

De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant hebben een groot maatschappelijk effect en rendement. De kwaliteit van de monumentenzorg wordt verbeterd ten behoeve van een aantrekkelijker woon,- leef- en vestigingsklimaat leefomgeving in Brabant. Concreet gaat het dan om:

 • er wordt directe en concrete ondersteuning geboden aan gemeenten bij de uitvoering van hun gemeentelijke monumentenzorgtaak, waardoor zij beter in staat zijn om hun klanten (monumenteigenaren en andere belanghebbenden) op een goede manier van dienst te zijn;

 • er wordt directe en concrete inhoud gegeven aan het professionaliseren van en het verhogen van het kennisniveau van gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij het Brabantse erfgoed;

 • er wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de kwaliteit en de effectiviteit van de gemeentelijke monumentenzorg, waardoor het Brabants erfgoed beter wordt behouden en de Brabantse identiteit wordt versterkt;

 • er wordt een bijdrage geleverd aan het provinciaal erfgoedbeleid, onder meer m.b.t. herbestemming, duurzaamheid en erfgoedtoerisme;

 • en wordt een bijdrage geleverd om monumentenzorg beter te positioneren in het spectrum identiteit – economie – ruimte.

Uitdaging voor de komende jaren

De Erfgoedwereld is de laatste jaren flink in beweging. Vooral de Erfgoedwet uit 2016 heeft veel te weeg gebracht, en nu staat Omgevingswet (invoering 1 januari 2022) voor de deur. Een megaklus, waar heel veel gemeenten nog onvoldoende mee bezig zijn. Tal van Brabantse gemeenten hebben bijvoorbeeld nog steeds geen omgevingsvisie. Ook worden in veel gemeenten nog geen voorbereiding getroffen om de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit te regelen.

 

Erfgoed en duurzaamheid is een ander terrein dat veel aandacht vraagt, met name vanwege de maatschappelijke opgave die we met zijn allen hebben. Stichting Monumentenhuis Brabant wil hier als partner van de provincie nadrukkelijk een rol in spelen, met name richting gemeenten.

Duidelijk is dat samenwerking met andere organisaties hier het credo is. Dat doen we dan ook volop, onder andere in het kader van de Erfgoed Deal

Planoverleg 2020

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om

ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

 

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg) en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2020 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal één week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Vergaderschema Planoverleg 2020

Geertruidenberg               ’s-Hertogenbosch

 

28 januari                           21 januari

 

25 februari (carnaval)        11 februari

 

24 maart                            10 maart

 

21 april                               7 april

 

26 mei                                 12 mei

 

23 juni                                 9 juni

 

25 augustus                       7 juli

 

22 september                    8 september

 

27 oktober                         6 oktober

 

24 november                     10 november

 

8 december

Tevredenheids- en wensenonderzoek Stichting Monumentenhuis Brabant

In mei 2019 is het onderzoek afgerond naar de dienstverlening van Stichting Monumentenhuis Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd onder de ambtenarenmonumentenzorg van de Brabantse gemeenten met als doel te vernemen:

a) in welke mate gemeenten tevreden zijn over de huidige dienstverlening van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het provinciale steunpunt   voor monumentenzorg en archeologie;

b)of het huidige dienstenpakket van Stichting Monumentenhuis Brabant aansluit bij de behoeften van de gemeenten i.c. wordt daarmee een relevante bijdrage geleverd aan het gemeentelijke monumentenbeleid;

c) of gemeenten bij de uitvoering van hun monumentenzorgtaak behoefte hebben aan nog andere dienstverlening door Stichting

Monumentenhuis Brabant. Zoja, wat zijn dan de wensen? 63% van de gemeenten heeft aan het onderzoek deelgenomen.

 

Enkele bevindingen:

 • 49% van de gemeenten geeft aan dat er niet voldoende tijd besteed kan worden aan de gemeentelijke monumentenzorgtaak.

 • 74% van de gemeenten zegt te weinig kennis in huis te hebben voor de uitvoering van de gemeentelijke monumentenzorgtaak.

 • Bij capaciteits- of kennisproblemen zegt 46% van de gemeenten bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren, of later uit te voeren (49%).

 • Het dienstverleningspakket van Stichting Monumentenhuis Brabant wordt door ruim 87% als goed ervaren.

 • De verschillende onderdelen van het dienstverleningspakket van het Monumentenhuis Brabant scoren tussen de 7 en 8.

Speerpunten Monumentenhuis voor de komende tijd

Mede op basis van de onderzoeksresultaten zal het Monumentenhuis Brabant de komende jaren zich vooral richten op:

 • het ondersteunen gemeenten van bij beleidsontwikkeling (o.a. erfgoedvisie, gemeentelijke kerkenvisie);

 • gebiedsgerichte monumentenzorg / het inbedden van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening;

 • herbestemming van monumentaal erfgoed;

 • monumentenzorg en duurzaamheidsmaatregelen;

 • het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet.

 

Het complete onderzoek kunt hier downloaden.

Nieuwsbrieven Monumentenhuis Brabant

Pijlers van een goede gemeentelijke monumentenzorg zijn kennis en deskundigheid van de monumentambtenaren. De voortdurende veranderingen binnen archeologie, cultuurlandschap en monumenten vragen om een adequate en effectieve wijze van deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling van ambtenaren op het gebied van wet- en regelgeving en de inhoudelijke praktijk ervan. Door middel van nieuwsbrieven en digitale specials wordt hier invulling aan gegeven.

Stichting Monumentenhuis Brabant

Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg
Tel.: 0162 - 511833

E-mail: info@monumentenhuisbrabant.nl

 • LinkedIn
 • Instagram

Stichting Monumentenhuis Brabant © 2020