top of page

Subsidie monumenten 

Rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag.

Voor een schematisch overzicht van de subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie: 

https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/large/content/gallery/cultureelerfgoed/content-afbeeldingen/monumenten/subsidie/woonhuisregeling_infographic.jpg

Geen woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Dan kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen.

Voor meer informatie over deze regeling:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

Restauratie rijksmonumenten

Ingeval een grootschalige restauratie van uw rijksmonument aan de orde is, kan een subsidieverzoek worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. De rijksgelden voor de restauratie van rijksmonumenten zijn namelijk gedecentraliseerd naar de provincies, waarbij de provincie Noord-Brabant het beschikbare bedrag met eigen middelen heeft opgehoogd. De provincie Noord-Brabant hanteert een eigen verdeelmethodiek. Eigenaren van een rijksmonument in de categorie religieus, militair of industrieel erfgoed alsook eigenaren van een kasteel of historische buitenplaats kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken. Gewoonlijk wordt de regeling met de geldende subsidievoorwaarden omstreeks de zomervakantie bekend gemaakt. Te zijner tijd wordt de regeling op de website van het Monumentenhuis onder het item ‘Nieuws’ bekend gemaakt.

Monumenten algemeen: stimulering herbestemming

Het betreft hier een landelijke subsidieregeling gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ten behoeve herbestemmen en het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten niet zijnde woonhuizen. Voor deze regeling komen niet alleen rijksmonumenten in aanmerking, maar ook gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen.

Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om in combinatie met de herbestemmingssubsidie een financiële bijdrage aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

Maximaal 70% van de kosten wordt gesubsidieerd:

  • voor haalbaarheidsonderzoek is de maximale subsidie € 17.500,-. De ondergrens van de haalbaarheidsstudie is € 10.000,-. De aanvrager krijgt dan dus € 7.000,- vergoed.

  • voor de wind- en waterdichtregeling is de ondergrens eveneens € 7.000,- subsidie; het maximum is € 35.000 subsidie.

  •  voor verduurzamingsonderzoek is het subsidiebedrag maximaal € 2.800,-.

RCE behandelt de subsidieaanvraag.

Voor meer informatie over deze regeling:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-herbestemming-monumenten

Provinciale monumenten

De provincie Noord-Brabant kent geen provinciale monumenten. Voor molens heeft de provincie Noord-Brabant een eigen molenregeling.

Voor de herbestemming en doorontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing kan via VABIMPULS een voucher worden verkregen. Die is onder meer te gebruiken voor het vaststellen van de cultuurhistorische kwaliteiten van (een deel van) het agrarisch complex op grond waarvan eventueel een verruiming van de gebruiksmogelijkheden kan worden bewerkstelligd.

Voor meer informatie over deze regeling:

https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls

Gemeentelijke monumenten

Een aantal Brabantse gemeenten heeft een eigen gemeentelijke subsidieregeling voor monumenten. Voor meer info: neem rechtstreeks contact met de desbetreffende gemeente.

Cultuurfondsen voor Monumenten

vernieuwd en uitgebreid: ondersteuning voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies, waaronder de provincie Noord-Brabant, werken samen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten. Een samenwerking met duurzame impact: erfgoed blijft behouden waarmee het unieke karakter van regio’s wordt versterkt.

Naast de restauratie is het nu ook mogelijk de verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten laagrentend te financieren. Door vanuit de Cultuurfondsen voor Monumenten duurzame investeringen mogelijk te maken wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie en worden monumenten klaar gemaakt voor de toekomst. Het maximale leenbedrag is verhoogd naar 200.000 euro.

Ook In Noord-Brabant

Een dergelijke regeling bestond al in de provincies Fryslân, Groningen en Overijssel, maar sinds kort zijn de Cultuurfondsen voor Monumenten vernieuwd en uitgebreid. Onder andere de provincie Noord-Brabant heeft zich aangesloten. Dat is heel goed nieuws! Daarmee kunnen de lokaal beschermde monumenten, die zo belangrijk zijn voor het erfgoed en de identiteit van een dorp, stad, of regio de aandacht krijgen die ze verdienen.

 

Voor meer informatie over deze nieuwe regeling:

https://www.restauratiefonds.nl/partners/samenwerkingen-en-fondsen/al-ruim-20-jaar-impactvol-financieren

 

bottom of page