top of page

ROP-Zuid

Voor de instandhouding van monumenten zijn vakmensen nodig die met kennis van zaken de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zonder de inzet van vakbekwame mensen lopen monumenten gevaar. Het is helaas maar al te vaak voorgekomen dat door een onbekwame en ondeskundige uitvoering van werkzaamheden schade is toegebracht aan monumenten. Dat betekent dan ook dat (subsidie)gelden niet doelmatig en efficiënt zijn besteed. Om dat te voorkomen zijn vanuit de bouwsector, het ministerie van OCW en de provinciale overheden de Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) ontstaan.

Doelstellingen

Vanuit deze maatschappelijke opgave zijn de volgende doelstellingen voor ROP geformuleerd:

 • het op peil houden van het aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en andere gespecialiseerde beroepen, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen in Nederland;

 • het behouden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie om daarmee het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;

 • het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;

 • het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een landelijk netwerk gericht op:

  • het bevorderen van leer-werkplekken in de restauratie- en herbestemmingssector;

  • het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen; 

  • een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;

 • het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen;

 • het verrichten en bevorderen van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ROP: Landelijk samenwerkingsverband

ROP is een landelijk opererend samenwerkend verband van regionale ROP’s. Om de doelstellingen te verwezenlijken is er gekozen voor een gebiedsindeling met vijf regionale ROP’s:

 • ROP Noord-Nederland: Groningen, Fryslân en Drenthe;

 • ROP-Oost / RIBO: Overijssel en Flevoland;

 • ROP-MiddenWest: Utrecht en Noord-Holland;

 • ROP-ZuidWest: Zuid-Holland en Zeeland;

 • ROP-Zuid / Stichting Behoud Monumenten Brabant: Noord-Brabant en Limburg.

 

De regionale ROP’s zijn op verschillende wijze georganiseerd. Soms is er sprake van een stichting op regionaal niveau, soms een stuurgroep. De stuurgroepen zijn dan meestal weer ingebed in bestaande structuren. ROP-Oost valt onder de stichting RIBO en ROP Zuid onder Stichting Behoud Monumenten Brabant. ROP Noord-Nederland, ROP-MiddenWest en ROP-ZuidWest zijn zelfstandige stichtingen. De regionale ROP’s verantwoorden zich jaarlijks met een eigen jaarverslag en jaarrekening.

De Zeeland.JPG

ROP Nederland

De vijf regionale ROP’s vormen samen Stichting ROP Nederland. Daarin wordt afgestemd over de gezamenlijke kernactiviteiten, zodat ROP als zodanig een landelijke uitstraling heeft en er een samenhang is tussen de regio’s. Op deze manier ontstaat er een krachtigere aanpak van de problematiek dan met een ieder-voor zich-benadering. Bovendien kan er zo gemakkelijker kruisbestuiving van ideeën en initiatieven ontstaan en kan men elkaar versterken.

De regionale ROP-coördinatoren komen met regelmaat bij elkaar. Behalve afstemming om de gestelde taken te realiseren, worden en kennis en ervaringen gedeeld en vindt er ideeënuitwisseling plaats. 

Voor meer informatie: www.rop-nederland.nl

 

Position Paper ROP NL

Jaarverslag ROP NL 2019

Jaarverslag ROP NL 2020

Jaarverslag ROP NL 2021

Werkplan ROP NL 2020

Werkplan ROP NL 2021

Werkplan ROP NL 2022

Taken

20181213_145410 - kopie.jpg

In gezamenlijkheid zijn door de ROP-regio’s voor 2021 de volgende taken c.q. kernactiviteiten geformuleerd:

 • Zorg dragen voor een sterke positie c.q. infrastructuur voor restauratievakmanschap in de regio en het in stand houden, verbreden en vernieuwen van het ROP-netwerk; 

 • Het realiseren van leer-werkplekken in de restauratie gericht op een zo groot mogelijke instroom van leerlingen, zij-instromers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt inclusief statushouders;

 • Het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in de restauratiesector; promotie van vakmanschapsopleidingen;

 • Bevorderen van de instroom van restauratieleerlingen;

 • Bevorderen van het gebruik van innovatieve technieken binnen vakmanschapsopleidingen; het bevorderen van productvernieuwing binnen het ambachtelijk werk.

Elke regio zet hierbij zijn eigen accenten.

 

Werkwijze ROP Zuid 

Coördinator van ROP-Zuid in Limburg en Noord-Brabant is Sandra van Trijffel. Zij schakelt en makelt tussen restauratiebedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, SW-participatiebedrijven, monumenteneigenaren en leerlingen. De beleidsmatige en bestuurlijke werkzaamheden worden uitgevoerd door Harrie Maas.

 

Om de regionale betrokkenheid van de verschillende partijen te vergroten is een aparte stuurgroep voor ROP-Limburg en ROP-Brabant in het leven geroepen. In de stuurgroepen zijn o.a. restauratiebedrijven, beroepsonderwijs en provincie vertegenwoordigd. De stuurgroep adviseert, doet aanbevelingen, begeleidt, promoot, opent deuren en biedt ingangen. Daarnaast fungeert de stuurgroep als klankbord voor de ROP-coördinatoren.

 

Klik hier > Jaarverslag ROP-Zuid 2019

Klik hier > Jaarverslag ROP NL 2020

Klik hier > Jaarverslag ROP NL 2021

ROP Krijtberg

Project "Jongeren aan de slag"

Met ondersteuning van Bouwend Nederland is het project "Jongeren aan de slag" tot stand gekomen. Via onderstaande link kan het resultaat van dit project worden bekeken. Behoudt Pracht en Praal

SROI 

S.R.O.I. staat voor ‘Social Return on Investment’. In de restauratiesector wordt daarmee bedoeld dat bij subsidieverlening aan een monumenteigenaar een actief beleid wordt gevoerd om bij de uitvoering van het restauratiewerk ook personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen, waaronder statushouders.

Met name de provincie Limburg stelt zich in dezen actief op. ROP-Zuid is hier nauw bij betrokken. Bedrijven worden door ons gewezen op de bepalingen die de provincie Limburg hieromtrent heeft opgesteld. Zeker omdat er een tekort is aan restauratieleerlingen uit het reguliere beroepsonderwijs, is dit een welkome aanvulling. Het afgelopen jaar heeft ROP-Zuid met alle Limburgse participatiebedrijven Sociale Werkvoorziening contacten gelegd met als doel te komen tot een meer structurele samenwerking. De inzet heeft in 2020 geleid tot 14 ROP-projecten in Limburg waar SROI-leerlingen een opleiding hebben genoten. Daarnaast zijn er 8 personen individueel begeleid naar een leer-werktraject. Inmiddels ontwikkelt ROP-Zuid ook in Noord-Brabant soortgelijke activiteiten.

Ambacht & Werk

ROP-Zuid wil mensen een goed toekomstperspectief bieden. Zeker als je een goede vakman of vakvrouw bent, heb je in de restauratie- en herbestemmingssector volop vooruitzicht op een goed betaalde baan. En… het is mooi en afwisselend werk!

De instroom van nieuwe vakmensen laat te wensen over. ROP-Zuid brengt vraag en aanbod bij elkaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van Accelerare. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemotiveerde statushouders die zich willen bekwamen in het restauratievakgebied, maar die nog wat extra ondersteuning nodig hebben in hun opleidingstraject naar gespecialiseerd ambachtsman/-vrouw. Accelerare legt ook verbindingen tussen gespecialiseerde vaklieden en bedrijven mét als resultaat dat restauratiebedrijven beschikken over goed personeel en dat de desbetreffende persoon een goede baan heeft. Behalve voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt / statushouders zet Accelerare zich ook in voor zij-instromers. 

bottom of page