Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2019 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal een week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

West-Brabant Oost-Brabant
15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
12 maart
26 maart
9 april
23 april
14 mei
28 mei
11 juni
25 juni
9 juli
27 augustus
10 september
24 september
8 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

19 Maart regionale bijeenkomst kerkenvisie Noordoost-Brabant

Het Ministerie van OCW biedtgemeenten vanaf 2019 een financiële tegemoetkoming om een integrale kerkenvisieop te stellen. Doel van de kerkenvisies is om voor de gehele gemeente desituatie van het gebouwde religieus erfgoed in kaart te brengen, een dialoog opte starten en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen. Monumentenhuis Brabantorganiseert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het ProvincialePlatform Vrijkomende Kerkgebouwen regionale informatiebijeenkomsten over dit thema.Daar zal uitleg worden gegeven over het doel en de inhoud van de kerkenvisie ende bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten. Voor Noordoost-Brabant vindtdeze bijeenkomst plaats op:

De bijeenkomst van 19 maart zal betrekking op de regio Noordoost-Brabant. Onder deze regio vallen de gemeenten Oss, Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Uden, Boekel, Gemert-Bakel, Meierijstad, Son en Breugel, St. Michielsgestel, Bernheze en landerd. Voor deze bijeenkomst worden de ambtenaren monumentenzorg uitgenodigd, de parochie- en kerkbesturen die in deze regio actief zijn, als ook de dorpsraden en heemkundekringen van deze regio. 

Datum           : Dinsdagavond 19 maart 2019
Adres             : voormalig Pauluskerk, Oude Litherweg 2, 5346 RT Oss
Aanvang       : 19.30 uur

Programma

–  Opening met toelichting op de problematiek
Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant

– Gemeentelijke kerkenvisie: waarom, hoe en wat
Spreker: RCE

–  ‘Samen met de kerkgenootschappen….’ 
Spreker: Bisdom Den Bosch

–  Gemeentelijke kerkenvisie: Pilotproject Oss
Sprekers: gemeente Oss en Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss

–  Panelgesprek: Parochiële kerkenvisie
Met deelname van: Jasper van Deurzen en Harrie Boot

–   Panelgesprek: Religieus erfgoed als kernkwaliteit  
    * Vereniging Kleine Kernen: Dekerk als verbinder (identiteit – ruimtelijke kwaliteit – leefbaarheid)
    * Urban Lab/TechnischeUniversiteit Eindhoven: De kerk als bouwsteen voor gebiedsontwikkeling

Tijdens de programmaonderdelen is er volop gelegenheid om vragen stellen en om met elkaar in discussie te treden. De bijeenkomst wordt afgesloten omstreeks 22.00 uur. U kunt zich aanmelden viainfo@monumentenhuisbrabant.nl

Inspiratiemiddag over herbestemming

ErfgoedLab Brabant organiseer op 14 maart a.s. een inspiratiemiddag over herbestemming in de St. Catharinakapel aan de Kloosterstraat 35 in Bergen op Zoom. De bijeenkomst is van 13.00 – 17.30 uur.

Klik hier voor de uitnodiging. 

Naar een duurzame toekomst voor religieus erfgoed

Provinciale bijeenkomst ‘Gemeentelijke kerkenvisie’

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf 2019 een financiële tegemoetkoming om een integrale kerkenvisie op te stellen. Doel van de kerkenvisies is om voor de gehele gemeente de situatie van het gebouwde religieus erfgoed in kaart te brengen, een dialoog op te starten en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen. Monumentenhuis Brabant organiseert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Provinciale Platform Vrijkomende Kerkgebouwen* een provinciale informatiebijeenkomst over dit thema. Daar zal uitleg worden gegeven over het doel en de inhoud van de kerkenvisie en de bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten.

Donderdagmiddag 21 februari 2019 in Abdijhof Mariënkroon
Adres             : Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk
Aanvang        : 14.00 uur

Programma

–  Opening met toelichting op de problematiek
Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant

– Gemeentelijke kerkenvisie: waarom, hoe en wat
Frank Strolenberg, projectleider RCE

–  ‘Samen met de kerkgenootschappen….’ 
Bisschop Mgr. G. de Korte en dominee M. Luijk (PKN)

–  Gemeentelijke kerkenvisie: Pilotproject Oss
Toegelicht door wethouder Vander Schoot en de Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss

–  De kerk als verbinder (identiteit– ruimtelijke kwaliteit – leefbaarheid)
Evert van Schoonhoven, voorzitter Kleine Kernen Brabant

–   Kerkenvisie – Omgevingsvisie
Annélien van Kuilenburg, senior beleidsmedewerker Monumentenhuis Brabant  

Tijdens de programmaonderdelen is er volop gelegenheid om vragen stellen en om met elkaar in discussie te treden. De bijeenkomst wordt afgesloten omstreeks 16.30 uur. U kunt zich aanmelden via: info@monumentenhuisbrabant.nl

*In het Provinciale Platform Vrijkomende kerkgebouwen zijn vertegenwoordigd: Provincie Noord-Brabant, Vereniging Brabantse Gemeenten, Bisdom van Breda, Bisdom van ’s-Hertogenbosch, PKN, Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, Monumentenhuis-Brabant


Provinciale voorlichtingsbijeenkomst ‘Kerkenvisies’:

Over het waarom, hoe en wat van kerkenvisies

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale gemeentelijke kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:
            € 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
            € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
            € 75.000,- voor 40 of meer kerken
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Integrale kerkenvisies
Met integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren,erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Een kerkenvisie kan een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Omdat vele kerkgebouwen (nog) in eigendom zijn van kerkbesturen, is een zekere vertrouwelijkheid bij het opstellen van een kerkenvisie een belangrijk aspect.Wel is het uitgangspunt dat de resultaten van de kerkenvisie publiekelijk moeten worden gedeeld.

Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale Steunpunten Monumentenzorg provinciale bijeenkomsten georganiseerd. Voor Noord-Brabant wordt dat gedaan door het Monumentenhuis Brabant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek voor particuliere eigenaren rijksmonumenten

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument.

Nieuwe subsidieregeling
Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor  kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het woonhuis-rijksmonument. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk, of het herstel van hemelwaterafvoer, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. Elk jaar na afloop van de werkzaamheden kan er subsidie worden aangevraagd. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat wordt gebaseerd op de “Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten”. 

De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,die ook de beoordeling en toewijzing doet. Een aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen  1 maart en 30 april,volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt.  Op 1 maart 2020 kan de woonhuissubsidie voor het eerst worden aangevraagd (over het jaar 2019). Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van meer dan € 70.000,-een inspectierapport overleggen.

Nieuwe financieringsmogelijkheden
Voor de restauratie en onderhoud van het rijksmonument kan vanaf 1 januari 2019 100%van de instandhoudingskosten, ook op basis van de “Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten”,worden gefinancierd via een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds.Daarmee krijgt de monumenteigenaar zekerheid van een financiering voorafgaand aan de uitvoering van de plannen. Het rentepercentage is 1%, 10 jaar vast.