Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2018 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal een week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Geertruidenberg ‘s-Hertogenbosch
30 januari 16 januari
27 februari 13 februari (carnaval)
27 maart 13 maart
24 april 10 april
29 mei 15 mei
26 juni 12 juni
28 augustus 10 juli
25 september 11 september
30 oktober 9 oktober
27 november 13 november
11 december 15 januari 2019
29 januari 2019

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Tot en met 30 november 2018 kunnen aanvragen worden ingediend.

De landelijke “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” wordt opnieuw gecontinueerd. De subsidieregeling heeft betrekking op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van herbestemmen en het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten. Niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan op deze regeling een beroep worden gedaan.

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2018. Ook dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten wordt gesubsidieerd. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek krijgt de eigenaar maximaal € 17.500,- subsidie. De kosten van de haalbaarheidsstudie dienen minimaal € 10.000,- te bedragen (€ 7.000,- wordt dan vergoed). Voor de wind- en waterdichtregeling is de ondergrens eveneens € 7.000,- subsidie; het maximum is € 35.000 subsidie. Ten minste 30% van de kosten van het onderzoek moet de eigenaar dus zelf betalen of op een andere manier financieren.

Gratis ondersteuning

Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van herbestemming biedt het Monumentenhuis Brabant gratis ondersteuning aan bij het indienen van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen zaken worden onderzocht die ook echt van belang en nodig zijn.

Het Monumentenhuis Brabant heeft ruime expertise op het gebied van herbestemmingsonderzoek en wil u graag van dienst zijn. Voor info: h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl

Nieuwe ondersteuningsregeling voor rijksmonumenten bij herbestemmingsvragen

Eigenaren van rijksmonumenten in Noord-Brabant die voor een herbestemmingsopgave staan, maar er vanwege de complexiteit niet uitkomen, kunnen een beroep doen op ErfgoedLab Brabant. Dit nieuwe onafhankelijke ‘platform voor herbestemmingsvraagstukken’, gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, gaat beweging in de monumentenmarkt stimuleren door eigenaren en initiatiefnemers te ondersteunen en adviseren. ErfgoedLab Brabant haakt aan op initiatieven die een extra impuls kunnen gebruiken en is tegelijkertijd vraagbaak, gids, intermediair, lobbyist en netwerker.

 

ErfgoedLab Brabant

René Hanssen, directeur ErfgoedLab Brabant: “Het herbestemmen van monumenten is een proces van de lange adem waar eigenaren dikwijls niet uitkomen. Te vaak sneuvelen er kansrijke initiatieven vanwege een gebrek aan kennis en inzicht of door het ontbreken van een ter zake kundige procesmanager. Vanuit ErfgoedLab Brabant gaan wij initiatiefnemers ondersteunen met advies en vouchers waarmee ze expertise en ondersteuning kunnen inkopen. Het platform voor herbestemmingsvraagstukken is vanaf vandaag geopend en we staan klaar om te helpen.”

 

Vouchers

De vouchers kunnen worden aangevraagd via de website www.erfgoedlabbrabant.nl. Iedere voucher heeft een waarde van maximaal €5.000,- en de regeling biedt de mogelijkheid om per project meerdere vouchers aan te vragen. Hiermee kan, afhankelijk van de fase van het project, expertise en ondersteuning worden ingekocht op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken, kostenramingen en conceptontwikkeling. De stimuleringsregeling loopt in ieder geval tot eind 2018 en bij gebleken succes wordt deze verlengd.

 

Voor meer info: René Hanssen, tel. 06-1028 5371; rhanssen@erfgoedlabbrabant.nl

 

 

Bijeenkomst Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen – 16 Oktober

Op dinsdag 16 oktober zal er in de middag een bijeenkomst worden georganiseerd voor gemeentelijke ambtenaren cultureel erfgoed, monumentenzorg, ruimtelijke ontwikkeling of landschap. In het bijzonder is deze bijeenkomst gericht op ambtenaren die in hun dagelijkse werkpraktijk te maken hebben met gemeentelijke beleidsvorming rondom Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (KBL). Deze studiemiddag vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018 van 13.30 – 17.30 uur in het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht. Naast een kennismaking is er als thema vastgesteld:
Hoe vertalen gemeenten het rijksbeleid (Omgevingswet / Erfgoed Telt) naar gemeentelijk beleid als het om buitenplaatsen, kastelen en landgoederen gaat?

Om de organisatie van de studiemiddag te bekostigen, vragen wij een deelname van € 25,-. De provincie Utrecht faciliteert de bijeenkomst. Indien u wilt deelnemen, kunt u hiervoor een e-mail sturen aan info@skbl.nl. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Graag tot ziens op dinsdag, 16 oktober 2018 in het provinciehuis Utrecht.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.

Visiedocument

De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP NL) heeft een position paper opgesteld, waarin ze haar visie, ambitie en taakstelling heeft uitgewerkt. ROP onderscheidt zich door heel concreet leerlingen te koppelen aan leer-werkplaatsen. Dat is feitelijk ook de basis voor vakmanschapsopleidingen. Vanuit zijn spilfunctie kan en wil ROP die rol van verbinder en stimulator vervullen. Ze wil samen optrekken met andere stakeholders om het restauratievakmanschap te bevorderen en te versterken.

De doelstellingen van het ROP zijn:
* het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
* het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
*  het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;
*  het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk gericht op:
*  het bevorderen van leer-werkplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
*  het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
* een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
*  het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen.

Het visiedocument kan worden ingezien door hier te klikken.

Voor meer info: s.vantijffel@monumentenhuisbrabant.nl

 

Geslaagde bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingswet

Op donderdag 7 juni organiseerde het Monumentenhuis Brabant in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over Erfgoed in de Omgevingswet. De middag was bedoeld voor ambtenaren erfgoed en ruimtelijke ordening van gemeenten, provincie en Rijk. Ruim 60 personen woonden de middag bij die plaatsvond in de voormalige kapel van het Clarissenklooster in Tilburg. Lees het verslag en bekijk de presentaties via deze link.