Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2018 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal een week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Geertruidenberg ‘s-Hertogenbosch
30 januari 16 januari
27 februari 13 februari (carnaval)
27 maart 13 maart
24 april 10 april
29 mei 15 mei
26 juni 12 juni
28 augustus 10 juli
25 september 11 september
30 oktober 9 oktober
27 november 13 november
11 december 15 januari 2019
29 januari 2019

Bisdom Den Bosch wil zich inzetten voor vakmanschapsbevordering

Een van de doelstellingen van het project Revivak is het ontwikkelen van een ‘Lerend netwerk’. In dat kader worden convenanten of intentieovereenkomsten gesloten met betrokken en belanghebbende partijen die een bijdrage willen leveren aan het tot stand brengen van een netwerk gericht op:

  • het bevorderen van stage- en opleidingsplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
  • het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen.

De doelgroepen van de stage- en opleidingsplaatsen zijn:

  • leerlingen in de restauratie-, bouw en technieksector;
  • personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met affiniteit met het restauratievakgebied.

Het Bossche bisdom onderkent het maatschappelijke belang van een goede opleidingsstructuur binnen de restauratiesector.  Op 7 december jl. is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Stichting Behoud Monumenten Brabant, ROP-Zuid en het Bisdom van Den Bosch betr. het stimuleren van vakmanschapsopleidingen.

De komende tijd zullen nog meer van dergelijke convenanten of intentieovereenkomsten worden gesloten, onder meer met restauratiebedrijven, grote monumentenorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden, architecten en monumentenorganisaties.

Energiescan monumenten

Steeds meer monumenteneigenaren overwegen energiebesparende maatregelen aan hun monument te treffen. Veelal komen ze dan bij het gemeenteloket terecht om te informeren wat de mogelijkheden zijn. Terwijl, een monument juist vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het gaat hier namelijk altijd om maatwerk. Het is daarom belangrijk dat een deskundige DuMo-adviseur wordt ingeschakeld die u kan informeren over de historische waarden, de technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. Dat kan door middel van een ‘Energiescan Monumenten’.

De voordelen van een Energiescan Monumenten zijn:

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen (zie maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening);
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel / niet) en wat is (naar verwachting) vergunningsverplichting.

Energiescan Monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) stimuleert de uitvoering van een Energiescan Monumenten en heeft voor de eerste 20 personen die een energiescan aanvragen bij één van de erkende DuMo-adviseurs een vergoeding van € 1.000,- beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een rijksmonument en dat de restauratie en verduurzaming wordt gefinancierd bij het NRF. Voor meer info: www.restauratiefonds.nl/energiescan-monumenten

Bevorderen vakmanschapsopleidingen

Bouwbedrijf Heijmans ondertekent Revivak-overeenkomst

Op 23 oktober jl. heeft bouwbedrijf Heijmans als eerste restauratiebedrijf een Revivak-convenant ondertekend. Daarin verklaart Heijmans Restauratie zich in te spannen voor de realisatie van stage- en opleidingsplaatsen bij restauratie- en herbestemmingsprojecten, het opleiden van leermeesters en een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht op het gebied van vakmanschap en ambachtelijk werk.

Aanleiding van dit convenant is de minimale instroom en doorstroming van restauratieleerlingen in Nederland. Om de oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratiesector te stoppen is een structurele aanpak nodig, gericht op alle relevante en belanghebbende sectoren en partijen waaronder restauratiebedrijven, architecten, opleidingsbedrijven, monumenteneigenaren en overheden.

 

Interreg-project Revivak

Om leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor de restauratiesector is het Interreg-project Revivak (Revival Vakmanschap) opgezet. Onder meer wordt een ‘Lerend Netwerk’ ontwikkeld. In dat kader worden convenanten gesloten met bedrijven en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van vakmanschapsopleidingen en de instroom van restauratieleerlingen. Heijmans is hier een voorbeeld van en is gecertificeerd om specifieke restauratiewerken uit te mogen voeren. In het project wordt nauw samengewerkt met Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-Nederland (ROP-Zuid).

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Piet Drop, projectmanager Heijmans Restauratie, pdrop@heijmans.nl

 

Ondertekening Revivak-overeenkomst 23 oktober 2017. Van links naar rechts: Jeroen de Bekker (directeur Heijmans Woningbouw), Sandra van Trijffel (coördinator ROP-Zuid), Harrie Maas (projectverantwoordelijke Revivak).

€10 miljoen voor energiebesparing historische woningen

Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor €10 miljoen vrijgemaakt. Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten.

Het beste moment

Het is vaak ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Voor de hand liggende ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn daar vaak geen optie. Monumenten hebben vaak een eigen, creatieve aanpak nodig. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen. Dan ligt het dak eraf, wordt de fundering blootgelegd of zijn de muren gestript.
‘Met deze investering maken we het voor bezitters van monumentale woningen ook aantrekkelijk om energie te besparen en zodoende het klimaat te ontzien. Restauratie van een monument draagt dan niet alleen bij aan behoud van het erfgoed maar ook aan behoud van de leefbaarheid van ons land ‘, aldus minister Bussemaker.

Lening

De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Jaarlijks is circa €30 miljoen beschikbaar voor bezitters van monumentale woningen. Daar komt nu eenmalig €10 miljoen bij voor energiebesparing. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen, waarvan de opbrengsten weer terugvloeien in het fonds. Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen.