Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2018 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal een week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Geertruidenberg ‘s-Hertogenbosch
30 januari 16 januari
27 februari 13 februari (carnaval)
27 maart 13 maart
24 april 10 april
29 mei 15 mei
26 juni 12 juni
28 augustus 10 juli
25 september 11 september
30 oktober 9 oktober
27 november 13 november
11 december 15 januari 2019
29 januari 2019

‘Erfgoed Telt’

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de erfgoedsector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van het project ‘Erfgoed Telt’ is na te gaan of dit beleid doelmatig en efficiënt is in relatie tot de taakstelling: een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering. De conclusies van de evaluatie van het financiële stelsel zijn onlangs gepubliceerd. Een van de bevindingen is dat de basis van het financiële stelsel goed op orde is. Er is een integraal stelsel gebouwd waarmee belangrijke doelstellingen van de monumentenzorg, zoals het terugdringen van de restauratieachterstand en het in stand houden van monumenten worden behaald.

Subsidies, leningen en fiscale aftrek voor monumentenzorg bevorderen planmatig onderhoud en bieden voor meerdere jaren continuïteit en zekerheid. Leningen in de vorm van revolverende fondsen zijn daarbij een zeer doelmatige manier van financieren voor het Rijk. De totale investering die met lenen wordt bereikt is veel groter dan alleen de financiële bijdrage van de rijksoverheid”, zo staat opgemerkt in het onderzoeksrapport.

 

Lees hier het eindrapport ‘Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor Monumentenzorg’

Training ‘Verduurzaming van uw gemeentelijke vastgoedportefeuille’

Gemeenten staan voor een flinke verduurzamingsopgave. Het verduurzamen van hun vastgoed, zowel nieuw als bestaand, is de komende jaren een belangrijk issue. Om de doelstellingen te halen dienen er nu acties te worden genomen. Ondertussen buitelen de termen over elkaar heen: aardgasloos, verplichte energieaudit, EPC, EPBD, etc. Waar begin je en hoe kom je van een ad hoc-aanpak naar een gedragen, strategisch plan? De training ‘Verduurzaming van uw gemeentelijke vastgoedportefeuille’, georganiseerd door DWA en Smart Facility Solutions, helpt u op weg.

Doel
Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een aanzet tot een concreet stappenplan voor de verduurzaming van uw vastgoedportefeuille.

Inhoud
Aan de hand van een bewezen praktijkvoorbeeld werkt u samen met andere deelnemers aan uw eigen plan van aanpak rondom de verduurzaming van uw vastgoedportefeuille. Hierbij worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe richt ik mijn eigen organisatie in?
  • Welke tools zijn er ter beschikking?
  • Hoe werk ik samen met marktpartijen?
  • Welke randvoorwaarden zijn van toepassing?
  • Welke wettelijke kaders zijn van invloed?
  • Wat levert energiemonitoring op?

Doelgroep
De training richt zich op professionals die zich bezighouden met vastgoed binnen gemeenten met meerdere gebouwen, zoals portefeuillemanagers, energiecoördinatoren, vastgoedadviseurs en facilitair managers.

Duur
1 dag, van 09.30 uur tot 16.30 uur

Datum en locatie
Donderdag 8 maart 2018;
DWA-kantoor Bodegraven, Duitslandweg 4, 2411 NT Bodegraven

Investering
495,- excl. btw, inclusief koffie, thee, lunch en drankje na afloop

Voor meer informatie: 06-22909668

Subsidie voor tien Brabantse rijksmonumenten

Tien Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim 3,1 miljoen euro restauratiesubsidie van de provincie. Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde de beschikking dit weekeinde persoonlijk aan vertegenwoordigers van Brouwerij De Gecroonde Bel in Oosterhout (272.847 euro), Fort Altena in Werkendam (400.000 euro) en de Maria Magdalenakerk in Geffen (237.190 euro).  Zeven andere monumenten ontvingen de beschikking per post.

De subsidie is bedoeld voor restauratie en instandhouding van rijksmonumenten. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”

Verhalen
Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. “We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Deze restauratieregeling past daar in. Bij de tien monumenten die nu subsidie krijgen, zitten met de Sint-Jan in den Bosch (248.204 euro) , de Grote Kerk in Breda  (217.972 euro) ook twee van onze vier topmonumenten, alle vier absolute iconen van de Brabantse geschiedenis”, aldus Swinkels.

De overige monumenten die een subsidie ontvingen zijn de Bartholomeuskerk in Waspik (400.000 euro), het Klooster Oude Dijk in Tilburg (325.628 euro), de stuwen in het Peelkanaal (onderdeel van de Peel-Raamstelling, 400.000 euro), Vredelust in Tilburg (400.000 euro) en De Wamberg in Berlicum (201.207 euro). Bij alle monumenten wordt de subsidie gebruikt voor restauratie en instandhouding, zoals het vervangen of restaureren van zaken als daken, gevels en ramen.

Instandshoudingssubsidie 2018

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Online of op papier aanvragen

Met de digitale subsidiemodule kan ook online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt de monumenteigenaar in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dienen online te worden ingediend. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven). Medewerkers van de InfoDesk van RCE kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

De digitale module, formulieren voor een aanvraag op papier, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over de aanvraag zijn te vinden op monumenten.nl.

Bisdom Den Bosch wil zich inzetten voor vakmanschapsbevordering

Een van de doelstellingen van het project Revivak is het ontwikkelen van een ‘Lerend netwerk’. In dat kader worden convenanten of intentieovereenkomsten gesloten met betrokken en belanghebbende partijen die een bijdrage willen leveren aan het tot stand brengen van een netwerk gericht op:

  • het bevorderen van stage- en opleidingsplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
  • het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen.

De doelgroepen van de stage- en opleidingsplaatsen zijn:

  • leerlingen in de restauratie-, bouw en technieksector;
  • personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met affiniteit met het restauratievakgebied.

Het Bossche bisdom onderkent het maatschappelijke belang van een goede opleidingsstructuur binnen de restauratiesector.  Op 7 december jl. is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Stichting Behoud Monumenten Brabant, ROP-Zuid en het Bisdom van Den Bosch betr. het stimuleren van vakmanschapsopleidingen.

De komende tijd zullen nog meer van dergelijke convenanten of intentieovereenkomsten worden gesloten, onder meer met restauratiebedrijven, grote monumentenorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden, architecten en monumentenorganisaties.