Planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.

Vanwege de grote belangstelling voor het ‘Planoverleg’ is besloten de dienstverlening uit te breiden en het overleg twee keer per maand te laten plaatsvinden. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 in Geertruidenberg en Den Bosch (provinciehuis) plaats. Bijgevoegd treft u het vergaderschema voor 2018 aan.

Het is ook mogelijk dat er op locatie wordt vergaderd. Op de website van het Monumentenhuis Brabant staat dit steeds aangegeven. Indien u het ‘Planoverleg’ wilt bezoeken, graag minimaal een week van tevoren contact opnemen met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.

Geertruidenberg ‘s-Hertogenbosch
30 januari 16 januari
27 februari 13 februari (carnaval)
27 maart 13 maart
24 april 10 april
29 mei 15 mei
26 juni 12 juni
28 augustus 10 juli
25 september 11 september
30 oktober 9 oktober
27 november 13 november
11 december 15 januari 2019
29 januari 2019

Bijeenkomst Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen – 16 Oktober

Op dinsdag 16 oktober zal er in de middag een bijeenkomst worden georganiseerd voor gemeentelijke ambtenaren cultureel erfgoed, monumentenzorg, ruimtelijke ontwikkeling of landschap. In het bijzonder is deze bijeenkomst gericht op ambtenaren die in hun dagelijkse werkpraktijk te maken hebben met gemeentelijke beleidsvorming rondom Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (KBL). Deze studiemiddag vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018 van 13.30 – 17.30 uur in het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht. Naast een kennismaking is er als thema vastgesteld:
Hoe vertalen gemeenten het rijksbeleid (Omgevingswet / Erfgoed Telt) naar gemeentelijk beleid als het om buitenplaatsen, kastelen en landgoederen gaat?

Om de organisatie van de studiemiddag te bekostigen, vragen wij een deelname van € 25,-. De provincie Utrecht faciliteert de bijeenkomst. Indien u wilt deelnemen, kunt u hiervoor een e-mail sturen aan info@skbl.nl. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Graag tot ziens op dinsdag, 16 oktober 2018 in het provinciehuis Utrecht.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.

Visiedocument

De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP NL) heeft een position paper opgesteld, waarin ze haar visie, ambitie en taakstelling heeft uitgewerkt. ROP onderscheidt zich door heel concreet leerlingen te koppelen aan leer-werkplaatsen. Dat is feitelijk ook de basis voor vakmanschapsopleidingen. Vanuit zijn spilfunctie kan en wil ROP die rol van verbinder en stimulator vervullen. Ze wil samen optrekken met andere stakeholders om het restauratievakmanschap te bevorderen en te versterken.

De doelstellingen van het ROP zijn:
* het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
* het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
*  het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;
*  het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk gericht op:
*  het bevorderen van leer-werkplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
*  het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
* een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
*  het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen.

Het visiedocument kan worden ingezien door hier te klikken.

Voor meer info: s.vantijffel@monumentenhuisbrabant.nl

 

Geslaagde bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingswet

Op donderdag 7 juni organiseerde het Monumentenhuis Brabant in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over Erfgoed in de Omgevingswet. De middag was bedoeld voor ambtenaren erfgoed en ruimtelijke ordening van gemeenten, provincie en Rijk. Ruim 60 personen woonden de middag bij die plaatsvond in de voormalige kapel van het Clarissenklooster in Tilburg. Lees het verslag en bekijk de presentaties via deze link. 

Vergaderschema Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant

De commissie van Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant vergadert iedere twee weken te Geertruidenberg. Desgewenst kan de commissie ter plaatse een plan komen beoordelen. In het onderstaande schema treft u de vergaderdata aan. Stukken kunt u, tot een week van tevoren, digitaal aanleveren via info@monumentenhuisbrabant.nl.

Het schema is te vinden op deze link.

Restauratie monumentale schuur te Raamsdonk

Uniek samenwerkingsproject

De gemeente Geertruidenberg voert een actief erfgoedbeleid. In dat verband wil ze ook een bijdrage leveren aan het behoud en de bevordering van het vakmanschap. En Geertruidenberg voegt de daad bij het woord. Als eerste gemeente in Noord-Brabant en Limburg heeft ze het voortouw genomen om de restauratie van een monumentale schuur nabij de Korte Broekstraat 5 te Raamsdonk als een Revivak-opleidingsproject uit te voeren. Daartoe is met verschillende betrokken en belanghebbende partijen (o.a. Dongemond College, plaatselijke heemkundeverenigingen, de gemeentelijke monumentencommissie, Monumentenhuis Brabant, Rop-Zuid) een intentieovereenkomst gesloten.

Voor meer informatie over dit project lees hier verder.