Visiedocument ROP

De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP NL) heeft een position paper opgesteld, waarin ze haar visie, ambitie en taakstelling heeft uitgewerkt. ROP onderscheidt zich door heel concreet leerlingen te koppelen aan leer-werkplaatsen. Dat is feitelijk ook de basis voor vakmanschapsopleidingen. Vanuit zijn spilfunctie kan en wil ROP die rol van verbinder en stimulator vervullen. Ze wil samen optrekken met andere stakeholders om het restauratievakmanschap te bevorderen en te versterken.

De doelstellingen van het ROP zijn:
* het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
* het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
*  het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;
*  het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk gericht op:
*  het bevorderen van leer-werkplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
*  het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
* een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
*  het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen.

Het visiedocument kan worden ingezien door hier te klikken.

Voor meer info: s.vantijffel@monumentenhuisbrabant.nl

Geslaagde bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingswet

Op donderdag 7 juni organiseerde het Monumentenhuis Brabant in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over Erfgoed in de Omgevingswet. De middag was bedoeld voor ambtenaren erfgoed en ruimtelijke ordening van gemeenten, provincie en Rijk. Ruim 60 personen woonden de middag bij die plaatsvond in de voormalige kapel van het Clarissenklooster in Tilburg. Lees het verslag en bekijk de presentaties via deze link. 

Vergaderschema Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant

De commissie van Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant vergadert iedere twee weken te Geertruidenberg. Desgewenst kan de commissie ter plaatse een plan komen beoordelen. In het onderstaande schema treft u de vergaderdata aan. Stukken kunt u, tot een week van tevoren, digitaal aanleveren via info@monumentenhuisbrabant.nl.

Het schema is te vinden op deze link.

Restauratie monumentale schuur te Raamsdonk

Uniek samenwerkingsproject

De gemeente Geertruidenberg voert een actief erfgoedbeleid. In dat verband wil ze ook een bijdrage leveren aan het behoud en de bevordering van het vakmanschap. En Geertruidenberg voegt de daad bij het woord. Als eerste gemeente in Noord-Brabant en Limburg heeft ze het voortouw genomen om de restauratie van een monumentale schuur nabij de Korte Broekstraat 5 te Raamsdonk als een Revivak-opleidingsproject uit te voeren. Daartoe is met verschillende betrokken en belanghebbende partijen (o.a. Dongemond College, plaatselijke heemkundeverenigingen, de gemeentelijke monumentencommissie, Monumentenhuis Brabant, Rop-Zuid) een intentieovereenkomst gesloten.

Voor meer informatie over dit project lees hier verder.

 

Stelsel of lappendeken

Onderzoek naar de uitvoering van gemeentelijke monumentenzorgtaak

Stelsel of lappendeken

In januari 2018 is het onderzoeksrapport verschenen van BMC Advies naar de gemeentelijke taakvervulling op het gebied van de boven- en ondergrondse monumentenzorg. Dit onderzoek in de vorm van een quickscan is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Onderzoek

Het onderzoek is eind 2017 uitgevoerd aan de hand van vraaggesprekken met vertegenwoordigers van diverse belanghebbende organisaties, waaronder de Erfgoedinspectie, RCE, Erfgoedvereniging Heemschut, Vakgroep Restauratie en landelijke monumentenorganisaties. Acht thema’s die in het kader van de gemeentelijke monumentenzorg een rol spelen zijn onderzocht: (a) kennis, (b) beleid, (c) vergunningverlening, (d) onderzoek, (e) toezicht, (f) handhaving, (g) borging van archeologische waarden en (h) borging cultuurhistorische waarden beschermde gezichten en (i) kwaliteitszorg.

Bevindingen 

Hieronder een aantal opmerkelijke bevindingen die in het rapport staan vermeld:

  • De monumentenzorg op lokaal niveau kent vele facetten. De ervaring is dat doordat de betrokkenen bij de diverse aspecten elkaar amper spreken, er weinig uitwisseling is en er niet samen aan iets kan worden gewerkt. Diverse geïnterviewden spreken van ‘een permanente storing in de communicatie’.
  • Het ontbreekt in toenemende mate aan een gemeenschappelijke visie binnen gemeenten op wat er op het gebied van erfgoed passend is. Een bijproduct hiervan is dat ook een visie op bepaalde categorieën van monumenten ontbreekt. Een en ander wordt door alle betrokkenen ervaren als een groot gemis, ook al is het hebben van een visie geen wettelijke taak van gemeenten.
  • Er bestaat zorg over wat wordt gezien als een trend, namelijk om de RUD’s in toenemende mate in te schakelen voor de vergunningverlening; een effect is dat de samenhang in beleid (nog) verder wordt verstoord.
  • De rol van de provincies en de steunpunten wordt alom gewaardeerd. Gewenst wordt dat hun rol groter zou zijn.
  • Er is in toenemende mate behoefte aan het organiseren van persoonlijk contact tussen initiatiefnemers (vergunningaanvragers) en beoordelende actoren om ‘aan de voorkant’ met elkaar te bespreken wat er gezien de monumentale waarden bij een bouwkundige ingreep mogelijk en wenselijk is.
  • Het gemeentelijk toezicht (een wettelijke taak) is ‘een drama’. Het krijgt geen prioriteit, gebeurt ondeskundig en vaak pas nadat een restauratie of opgraving is afgerond. De betrokkenheid van de RUD’s heeft de situatie verslechterd. Vastgesteld wordt dat er in Nederland nog amper toezichthouders op het werk rondlopen.

De geïnterviewden maken zich vooral zorgen over een dalend niveau van kennis en deskundigheid bij gemeenten, een gebrek aan capaciteit (fte) en een versnippering van aandacht. Bijna alle geïnterviewden melden daarbij dat zij de indruk hebben dat de situatie bij gemeenten de afgelopen jaren is verslechterd.

Het hele rapport is hier te vinden.