Percentage onderhoudssubsidie monumenten verhoogd

Behalve de subsidie voor woonhuismonumenten, heeft het financiële tegemoetkomingsstelstel voor eigenaren van rijksmonumenten nog een wijziging ondergaan. Voor rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen kan voortaan meer onderhoudssubsidie worden gekregen. Vanaf 2019 krijgen eigenaren een bijdrage van 60% voor monumentaal onderhoud. Op dit moment is dat 50%.
 
De verhoging naar 60% geldt alleen voor nieuwe aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50% subsidie.

Erfgoed op de Kaart

Op 26 november organiseerde RWB de bijeenkomst ‘Erfgoed op de Kaart’ in theater De Schelleboom, een voormalige pottenbakkerij in het centrum van Oosterhout.

Tijdens deze geslaagde middag droegen sprekers en standhouders het cultuurhistorische en economische belang van erfgoed op enthousiaste wijze uit. Dit alles is vastgelegd in een prachtig filmpje!

U kunt het filmpje bekijken via onderstaande link. https://www.youtube.com/watch?v=9onzr3uBNbY

Voucherregeling onderzoek herbestemming monumenten

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling ontwikkeld voor onderzoek t.b.v. herbestemming van rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor de categorie ‘woonhuizen’ kan geen subsidie worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 5.000,-.

Het onderzoek bestaat uit een van de volgende fases:

  1. het ontwikkelen van een plan van aanpak;
  2. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
  3. het ontwikkelen van een concept;
  4. het opstellen van een businesscase.

Er kan voor 3 fases van het onderzoek subsidie worden aangevraagd. In totaal kan dus voor een herbestemmingsproject € 15.000,- subsidie worden verkregen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2020.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 4 (Vouchers onderzoek herbestemming monumenten) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. In de bijlage treft u de subsidieregeling aan. Wilt u weten of een project binnen de kaders van de Subsidieregeling valt, neem dan contact op met ErgoedLab Brabant via www.erfgoedlabbrabant.nl.

Visiedocument ROP

De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP NL) heeft een position paper opgesteld, waarin ze haar visie, ambitie en taakstelling heeft uitgewerkt. ROP onderscheidt zich door heel concreet leerlingen te koppelen aan leer-werkplaatsen. Dat is feitelijk ook de basis voor vakmanschapsopleidingen. Vanuit zijn spilfunctie kan en wil ROP die rol van verbinder en stimulator vervullen. Ze wil samen optrekken met andere stakeholders om het restauratievakmanschap te bevorderen en te versterken.

De doelstellingen van het ROP zijn:
* het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
* het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
*  het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;
*  het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk gericht op:
*  het bevorderen van leer-werkplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
*  het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
* een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
*  het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen.

Het visiedocument kan worden ingezien door hier te klikken.

Voor meer info: s.vantijffel@monumentenhuisbrabant.nl

Geslaagde bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingswet

Op donderdag 7 juni organiseerde het Monumentenhuis Brabant in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over Erfgoed in de Omgevingswet. De middag was bedoeld voor ambtenaren erfgoed en ruimtelijke ordening van gemeenten, provincie en Rijk. Ruim 60 personen woonden de middag bij die plaatsvond in de voormalige kapel van het Clarissenklooster in Tilburg. Lees het verslag en bekijk de presentaties via deze link.