Nieuws

Laatste kans voor aanvragen subsidie voor gemeentelijke kerkenvisie

 

In de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ schenkt het kabinet speciale aandacht aan het belang van religieus erfgoed. De voorgenomen sluiting van een kerkgebouw leidt vaak tot veel discussie en emotie tussen alle betrokkenen. Ondertussen gaat het gebouw achteruit en wordt instandhouding alleen maar duurder. Het Rijk stimuleert het ontwikkelen van toekomstvisies voor kerkgebouwen op lokaal niveau.

Subsidie

Vanuit het ministerie van OCW kan een subsidie worden aangevraagd, die gemeenten in staat stellen een gemeentelijke kerkenvisie op te stellen. Dat blijkt een goed middel te zijn om de dialoog aan te kunnen gaan met alle betrokkenen over de toekomst van de plaatselijke kerkgebouwen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal (als zodanig opgerichte) kerkgebouwen. Ook de niet-monumentale gebouwen tellen mee. De uitkering loopt via het gemeentefonds. Er is de volgende verdeling gemaakt:

€ 25.000,- voor 1 tot 19 kerkgebouwen
 € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen
€ 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen.

Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Communicatie en dialoog

De betrokkenheid bij religieus erfgoed is groot en divers. Een van de doelstelling van de kerkenvisie is het starten van een dialoog met alle betrokkenen. De kans op een goede herbestemming neemt namelijk toe als men elkaar vroegtijdig weet te vinden aan de overlegtafel. Natuurlijk is het duidelijk dat de kerkeigenaar de principaal is en dat ‘vertrouwelijkheid’ een belangrijk aspect is bij een herbestemmingstraject. Monumentenhuis Brabant heeft hier de nodige ervaring mee.

 

Kerkenvisie kost gemeente niets

Een kerkenvisie opstellen is feitelijk gratis voor gemeenten. De rijksbijdrage is in principe toereikend voor het hele proces. Monumentenhuis Brabant kan alles verzorgen binnen het beschikbare budget, inclusief de communicatie en informeren van het gemeentebestuur. De uitkering voor de kerkenvisie kan nog tot 15 februari 2021 worden aangevraagd. Vanwege het maatschappelijk belang van religieus erfgoed, is dit een kans om niet te laten liggen!

 

Kerkenvisie is vormvrij

Elke gemeente kan haar eigen invulling bij het vormgeven van de kerkenvisie bepalen. Bijvoorbeeld met een bredere blik door ál het religieus erfgoed te betrekken, of met een ‘smallere’ blik door bijvoorbeeld te focussen op verduurzaming van kerkgebouwen. Zo kan de gemeente haar eigen richting en accenten bepalen. Kortom, de regeling biedt heel veel mogelijkheden. Door de RCE is een handreiking opgesteld: ‘Bouwstenen voor een kerkenvisie’ . Deze is te lezen via: https://www.- cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/ bouwstenen-voor-een-kerkenvisie-handreiking-2019.

 

Ondersteuning

Vanwege het maatschappelijke belang van het religieus erfgoed, heeft het Monumentenhuis Brabant dit als een belangrijk speerpunt van zijn activiteiten benoemd. Onze organisatie neemt onder meer deel aan het provinciaal ‘Platform vrijkomende kerkgebouwen’. Verder zijn we concreet voor diverse gemeenten aan het werk om een gemeentelijke kerkenvisie op te stellen. Het Monumentenhuis Brabant wil ook uw gemeente graag van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

 

Routekaart Verduurzaming Monumenten

Ook de monumentensector heeft als taak om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daartoe is het van belang dat monumenten verduurzaamd worden. De verduurzaming van monumenten is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden.

 

Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, hebben hun activiteiten gebundeld onder de noemer ‘Routekaart Verduurzaming Monumenten’. Samen werken ze aan een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040. Op dit moment zijn 24 organisaties aangesloten bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Zij hebben een intentieverklaring ondertekend en mogen het partnerlogo ‘Duurzaam Erfgoed’ in hun communicatie gebruiken.

Op www.duurzaamerfgoed.nl wisselen zij best practices om elkaar en anderen te enthousiasmeren en te informeren over de belangrijke stappen die gezet worden binnen de Routekaart. Organisaties met initiatieven voor duurzaam erfgoed kunnen zich aansluiten bij de Routekaart.

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is ‘werk in uitvoering’. De nieuw ontwikkelde website www.duurzaamerfgoed.nl is de centrale plek waar de ontwikkelingen van de Routekaart te volgen zijn. De website is bedoeld voor de deelnemers van de Routekaart, maar is ook interessant voor iedereen die in zijn/haar dagelijkse werk te maken heeft met verduurzaming van monumenten. Bezoekers vinden hier alle initiatieven van de Routekaart, zoals de nieuwste onderzoeken. Ook delen de deelnemende organisaties (nieuw) ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk, waarmee ze de doelstelling van de Routekaart helpen bereiken.

Kijk voor meer informatie over de Routekaart Verduurzaming Monumenten en de deelnemende organisaties op www.duurzaamerfgoed.nl.

 

Omgevingswet

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vóór deze datum dient elke gemeente een verordening vast te stellen, waarin de instelling van de adviescommissie en andere adviseurs voor de omgevingskwaliteit is geregeld. Dat lijkt ver weg, maar er is veel te doen.

 

De Omgevingswet laat gemeenten de vrijheid om hun eigen adviesstelsel in te richten. Hierbij kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Dit alleen al vraagt om een tijdige beleidsafweging. Het is aan de gemeenteraad om voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te besluiten welke bevoegdheden deze commissie krijgt; alleen de wettelijke bevoegdheden rondom rijksmonumenten, of bredere bevoegdheden. Indien de gemeente niet vóór 1 januari 2022 een nieuwe adviescommissie heeft ingesteld, beschikt de gemeente niet meer over de wettelijk voorgeschreven adviescommissie. De gemeente voldoet dan niet aan de wettelijke bepalingen met alle juridische risico’s van dienst.

 

Modelverordening
De VNG heeft onlangs een modelverordening met toelichting opgesteld, die gemeenten kunnen gebruiken. De modeltekst bevat een aantal opvallende passages. Zo wordt niet alleen de advisering over rijksmonumenten, maar ook die over gemeentelijke monumenten en Omgevings-planactiviteiten onder ‘verplichte advisering’ geschaard. Dit nuanceert de rondzingende opvatting dat alleen de advisering over rijksmonumenten wettelijk verplicht is. De modelverordening met aanvullende informatie is te vinden via onderstaande link:  

https://vng.nl/nieuws/nieuw-modelverordening-op-de-gemeentelijke-adviescommissie

Handreiking
Voor de implementatie van de verordening c.q. omgevingscommissie is door RCE, VNG en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een nuttige handreiking opgesteld. Via onderstaande link is die te lezen:

https://vng.nl/publicaties/handreiking-adviesstelsel-omgevingskwaliteit

Ondersteuning
Voor gemeenten is het opstellen van de verordening en de instelling van een omgevingscommissie een niet te onderschatten klus. Desgewenst kunnen gemeenten een beroep doen op het Monumenten-huis Brabant. Wij werken hierbij samen met Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant. Voor meer info: m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl

Ontdek of het restauratievak bij je past

Ben je allround timmerman of metselaar? Spreken oude gebouwen je aan? Ben je benieuwd hoe een monument in elkaar zit en wat ervoor nodig is om het te restaureren? Volg dan het NCE-keuzedeel Basis Restauratie Timmeren/Metselen op MBO-3 niveau om je kennis te verrijken.

Allround timmerlieden en metselaars kunnen via het NCE-keuzedeel Basis Restauratie Timmeren/Metselen ontdekken wat het restauratievak inhoudt en welke vaardigheden en instelling nodig zijn om restauratievakman te worden.

Het Keuzedeel Basis Restauratie Timmeren/Metselen duurt 4 dagen en staat gepland op 6, 13, 28 oktober en 3 november op de locatie van BouwSchool Breda. Het Keuzedeel is de eerste stap om een volwaardig restauratievakman te worden.

Schrijf je in voor het Keuzedeel MBO-3 Restauratie Timmeren/Metselen via de volgende link: https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/keuzedeel-mbo-3-restauratie-timmeren-metselen